Prosjekter

Prosjekter som Senter for omsorgsforskning, sør står ansvarlig for eller deltar i:

 • The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services. Planlagt tidsperiode 2020-2023
 • Boligvel. Helhetlig tilnærming i det boligsosiale arbeidet. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • Diskurser i norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.  Planlagt tidsperiode:  2016-2021.
 • Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
 • Evaluering av nytt omsorgskonsept for personer med demens i Strømmehaven, Kristiansand kommune (2018-2021). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
 • Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • Implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Planlagt tidsperiode:  2019-
 • InnArbeid: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi. Planlagt tidsperiode:  2017-2021.
 • Tjenesteshop Larvik. Planlagt tidsperiode:  2018-2021

Prosjektarkiv 

 • Bo trygt og godt hjemme: Ny modell for oppfølging i partnerskap med personer med demens og deres pårørende i tiden før behov for heldøgns omsorg. Planlagt tidsperiode:  2017-2018
 • Bridging the Interdisciplinary Gap between home care service and Dental public service. Planlagt tidsperiode:  2018-
 • DigiPas: Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten / Opplæring av ledere i ledelse av pasientsikkerhetsarbeid. Planlagt tidsperiode: 2018-2019.
 • Et styrket fellesskap: Frivilligstrategi – Sandefjord kommune. Planlagt tidsperiode:  2017-2019.
 • Evaluering / oppfølging av kompetansehevende tiltak blant personalet. Planlagt tidsperiode:  2018-
 • Evaluering av «Tiltakspakke demens». Planlagt tidsperiode:  2019-
 • Evaluering av individuell boligplan i Sandefjord kommune. Planlagt tidsperiode:  2017-2019.
 • Evaluering av opplæringsprogrammet «Gjenklang» i tre kommuner (Songdalstunet, Ternevik sykehjem, Ål sjukeheim). Planlagt tidsperiode:  2016-2019.
 • Fengselssykepleie og profesjonsrollen. Planlagt tidsperiode:  2019-2020.
 • Forebyggende/helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder – longitudinelt oppfølgingsprosjekt. Planlagt tidsperiode: 2013-2019.
 • Omsorg i plan? 2015 – 2025. Planlagt tidsperiode: 2015-2018.
 • Omsorgsplan Porsgrunn kommune. Planlagt tidsperiode:  2016-2017.
 • Opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende.  Planlagt tidsperiode:  2014-2018.
 • Utarbeidelse av pasientsikkerhetstavler i hjemmesykepleien. Planlagt tidsperiode: 2017-2018
 • Verdier i konflikt – en artikkelsamling. Planlagt tidsperiode: 2018-2020
 • Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring. Planlagt tidsperiode: 2018-2020.