Pågående prosjekter

Prosjekter som Senter for omsorgsforskning, sør står ansvarlig for eller deltar i:

 • The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services. Planlagt tidsperiode 2020-2023
 • Bo trygt og godt hjemme: Ny modell for oppfølging i partnerskap med personer med demens og deres pårørende i tiden før behov for heldøgns omsorg. Planlagt tidsperiode:  2017-2018.
 • Boligvel. Helhetlig tilnærming i det boligsosiale arbeidet. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • Bridging the Interdisciplinary Gap between home care service and Dental public service. Planlagt tidsperiode:  2018-
 • Diskurser i norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.  Planlagt tidsperiode:  2016-2021.
 • DigiPas: Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten / Opplæring av ledere i ledelse av pasientsikkerhetsarbeid. Planlagt tidsperiode: 2018-2019.
 • Does the structural organisation of care affect pathways through municipal services for older people with mental health/substance use disorders? Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • Et styrket fellesskap: Frivilligstrategi – Sandefjord kommune. Planlagt tidsperiode:  2017-2019.
 • European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
 • Evaluering / oppfølging av kompetansehevende tiltak blant personalet. Planlagt tidsperiode:  2018-
 • Evaluering av «Tiltakspakke demens». Planlagt tidsperiode:  2019-
 • Evaluering av individuell boligplan i Sandefjord kommune. Planlagt tidsperiode:  2017-2019.
 • Evaluering av nytt omsorgskonsept for personer med demens i Strømmehaven, Kristiansand kommune (2018-2021). Planlagt tidsperiode:  2018-2021.
 • Evaluering av opplæringsprogrammet «Gjenklang» i tre kommuner (Songdalstunet, Ternevik sykehjem, Ål sjukeheim). Planlagt tidsperiode:  2016-2019.
 • Fengselssykepleie og profesjonsrollen. Planlagt tidsperiode:  2019-2020.
 • Forebyggende/helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder – longitudinelt oppfølgingsprosjekt. Planlagt tidsperiode: 2013-2019.
 • Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking. Planlagt tidsperiode:  2019-2022.
 • Implementering av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Planlagt tidsperiode:  2019-
 • InnArbeid: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi. Planlagt tidsperiode:  2017-2021.
 • Omsorg i plan? 2015 – 2025. Planlagt tidsperiode: 2015-2018.
 • Omsorgsplan Porsgrunn kommune. Planlagt tidsperiode:  2016-2017.
 • Opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende.  Planlagt tidsperiode:  2014-2018.
 • Tjenesteshop Larvik. Planlagt tidsperiode:  2018-2021
 • Utarbeidelse av pasientsikkerhetstavler i hjemmesykepleien. Planlagt tidsperiode: 2017-2018
 • Verdier i konflikt – en artikkelsamling. Planlagt tidsperiode: 2018-2020
 • Voksenskole for personer med kognitiv svikt – et bidrag til livslang læring. Planlagt tidsperiode: 2018-2020.

Stipendiater tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør:

 • Zeljka Cvetkovic (USN): What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD?
 • Kristin Lunde (USN): How do GPs and municipal providers perceive family carerinvolvement and do they implement national guidelines for such involvement?
 • Marthe Lilleøy Aabø (USN): Does the functional split between purchasing and provision of municipal services impact prioritisation of care delivered to this group?
 • Anne Jørstad Antonsen (UiA): Rusmiddelbruk og rusmiddelavhengighet blant eldre hjemmeboende
 • Bjørnulf Arntsen (UiA): Interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Norge: Strukturer, funksjoner og konsekvenser.
 • Kari Jokstad (USN): Hjemmerehabilitering – en studie av hjemmerehabiliteringstilbudet i Drammen kommune.
 • Elin Rogn Nilsen (UiA): Holistic continuity of patient care: A multiple methods project of patient pathways in the Norwegian community health care services.
 • Torunn Kitty Vatnøy (UiA): Sykepleiekompetanse ved kommunale akutte døgnenheter (KAD) i Norge.
 • Vigdis Aaltvedt (USN): What is required in order to prepare the ground for an individually adapted approach to persons with young-onset dementia – a study of the service allocation process in two municipalities.

  Post doc tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør:

 • Kristin Briseid (UiA): How do GPs detect, treat, and collaborate regarding older people with MH/SUD and does the Regular GP Scheme affect this?