Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem

Prosjektperiode: sept. 2021 – des. 2022 

Prosjekteier og leder: Senter for omsorgsforskning, midt, Nord universitet

Samarbeidspartnere: Alle regionale SOF-sentrene  

SOF, sør rolle: Deltagelse i alle deler av prosjektet, men med særlig ansvar for delstudium II, v/ Terje Fredwall

Finansieringskilder: Helsedirektoratet  

Mål og visjon med prosjektet:  

En kunnskapsoppsummering som SOF tidligere har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet (Andfossen m.fl., 2021) viser at det å utelate helsehjelp ofte forekommer i mange land. Det mangler imidlertid kunnskap om fenomenet i norsk kontekst. I dette prosjektet undersøker vi omfanget av ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetanse i sykehjem. Forskningsprosjektet inkluderer to delstudier. Første delstudium skjer høsten 2021, der vi gjennomfører en digital spørreundersøkelse blant ansatte i sykehjem. Hensikten er å undersøke forekomst og typer av ufullstendig helse- og omsorgshjelp, og identifisere mulige sammenhenger mellom ufullstendig helse- og omsorgshjelp og karakteristika ved ansatte og sykehjemmet. Opplysninger om karakteristika ved sykehjem innhentes via en egen spørreundersøkelse til ledere i de sykehjemmene som deltar. Andre delstudium, en intervjustudie blant ledere i sykehjem, gjennomføres våren 2022. Her er hensikten å undersøke hvordan ledere håndterer balansen mellom pasientbehov, kompetanse og kapasitet i sykehjem.