Nyheter

  – De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse

  – Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene (KAD) her i landet. Det sier førstelektor Torunn Vatnøy (bildet) i et intervju med fagbladet sykepleien.no. Som doktorgradsstipendiat ved SOF, sør har hun undersøkt og beskrevet aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i disse kommunale akutte døgnenhetene. Det er eldre og sårbare som er den største pasientgruppen i KAD, og nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleierne som skal ivareta sårbare eldre mennesker, er bredt anerkjent, påpeker Torunn Vatnøy. – Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD-tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten, forteller hun til sykepleien.no. Les hele intervjuet med henne her.

  – Helsepersonellkommisjonens kritikkverdige rapport

  Denne våren la den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen (HPK) frem rapporten «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». I en fersk kronikk på Khrono.no problematiserer førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør (bildet) flere sider ved denne rapporten: – Det positive med HPKs rapport, er at den åpenbarte behovet for å belyse en rekke tattforgittheter. Den trigget forskere, hvorav noen er sitert i rapporten, til å formidle sin kunnskap enda tydeligere og bredere. Det skremmende er imidlertid definisjonsmakten og gjennomslagskraften rapporten raskt fikk — til tross for at den verken svarer på mandatet eller behandler det bakgrunnsmaterialet tiltakene tuftes på en kompetent måte. Les kronikken i sin helhet her.

  Hva vet vi om alkoholbruk blant eldre?

  Omkring fire av fem eldre sier at de drikker alkohol. Nå er forskningen om hvor mye og hvor ofte oppsummert. Det samme er kunnskapen om helseutfordringer dette kan gi og hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunene møter alkoholbruken blant eldre. Oppsummeringen er laget av professor Terje Emil Fredwall og stipendiat Anne Jørstad Antonsen, begge ved SOF, sør. De presenterer og sammenfatter 51 studier fra perioden 2014-2022 som er relevant for helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Oppsummeringen har også et eget kapittel som tar for seg nyttige nettsteder, filmer, podcaster og undervisningsopplegg. Les mer om oppsummeringen her.

  Belyser utfordringene i fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser

  Fastlegeordningen i Norge er verdsatt og har bred oppslutning, men evalueringer har også vist at den ikke godt nok ivaretar eldre personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Dette er utgangspunktet for artikkelen «Problemer, taushet og tiltak» som Kristin Briseid og Linda Madsen nylig publiserte i Norsk antropologisk tidsskrift. Her ser de to førsteamanuensene ved SOF, sør nærmere på hvordan fastleger og regjeringen fremstiller utfordringene med fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. De viser hvordan regjeringen, gjennom sin handlingsplan, fremstiller problemene for disse pasientgruppene på måter som får visse politiske grep til å fremstå nødvendige. Og de synliggjør gjennom intervjuer med femten fastleger hva som «har blitt liggende i skyggen» i regjeringens tilnærming til de eldre pasientene. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Nyhetsarkiv