Nyheter

  – Urolig for den norske velferdsmodellen

  – Jeg tror ikke at en strammere bemannet helse- og omsorgstjenestene vil revolusjoneres på noen god måte av teknologi, oppgavedeling, samskaping, mer ansvar til pårørende og frivillige – eller av metoder som skal gjøre folk så sterke og friske at de aldri mer må belemre fellesskapet med sykdom eller svakhet. Det skriver førsteamanuensis Kristin Briseid (bildet) ved SOF, sør i en kronikk i Fædrelandsvennen. Hun sammenligner dette med troen på vannsenga som preget samfunnet for noen tiår tilbake: vannsengene var hypermoderne, men viste seg etter hvert å være lite egnet til sitt bruk. Selv etterlyser hun vilje til å prioritere god offentlig omsorg. Les kronikken i Fædrelandsvennen i fulltekst. Den har også stått på trykk i Dagsavisen.

  – De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse

  – Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene (KAD) her i landet. Det sier førstelektor Torunn Vatnøy (bildet) i et intervju med fagbladet sykepleien.no. Som doktorgradsstipendiat ved SOF, sør har hun undersøkt og beskrevet aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i disse kommunale akutte døgnenhetene. Det er eldre og sårbare som er den største pasientgruppen i KAD, og nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleierne som skal ivareta sårbare eldre mennesker, er bredt anerkjent, påpeker Torunn Vatnøy. – Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD-tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten, forteller hun til sykepleien.no. Les hele intervjuet med henne her.

  – Helsepersonellkommisjonens kritikkverdige rapport

  Denne våren la den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen (HPK) frem rapporten «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». I en fersk kronikk på Khrono.no problematiserer førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør (bildet) flere sider ved denne rapporten: – Det positive med HPKs rapport, er at den åpenbarte behovet for å belyse en rekke tattforgittheter. Den trigget forskere, hvorav noen er sitert i rapporten, til å formidle sin kunnskap enda tydeligere og bredere. Det skremmende er imidlertid definisjonsmakten og gjennomslagskraften rapporten raskt fikk — til tross for at den verken svarer på mandatet eller behandler det bakgrunnsmaterialet tiltakene tuftes på en kompetent måte. Les kronikken i sin helhet her.

  Hva vet vi om alkoholbruk blant eldre?

  Omkring fire av fem eldre sier at de drikker alkohol. Nå er forskningen om hvor mye og hvor ofte oppsummert. Det samme er kunnskapen om helseutfordringer dette kan gi og hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunene møter alkoholbruken blant eldre. Oppsummeringen er laget av professor Terje Emil Fredwall og stipendiat Anne Jørstad Antonsen, begge ved SOF, sør. De presenterer og sammenfatter 51 studier fra perioden 2014-2022 som er relevant for helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Oppsummeringen har også et eget kapittel som tar for seg nyttige nettsteder, filmer, podcaster og undervisningsopplegg. Les mer om oppsummeringen her.

Nyhetsarkiv