Forskning

Senter for omsorgsforskning, sør skal drive tverrfaglig forskning og utvikling i, med og for kommunene. Dette skal skje i nært samarbeid med de fem utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen. En annen sentral oppgave er å samle og formidle relevant kunnskap innen omsorgsfeltet til kommunene i regionen.

Ved Senter for omsorgsforskning, sør forsker vi blant annet på eldre, funksjonshemmede, psykisk helse og rus, aktiv omsorg og samhandling. Senteret vil ha et bredt faglig nedslagsfelt med fokus på alt fra overordnede styringsprosesser til den enkelte pasient og de mange som arbeider med omsorg i sitt daglige arbeid.

Den strategiske profilen for senteret tar utgangspunkt i følgende tre hovedområder:

Samhandling og samarbeid
Dette omfatter samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og det inkluderer samarbeid med utviklingssentrene i form av inngåtte samarbeidsavtaler. Videre fokus er samarbeid med eksisterende og etablering av nye internasjonale, nasjonale og regionale forskningsnettverk.

Organisering og innovasjon i omsorgstjenestene
Et viktig fokus for forskningen vår er kommunal planlegging og organisering. Senteret ønsker å bidra til innovative og kostnadseffektive løsninger som ivareta pasientsikkerhet, tjenestekvalitet og brukerinteresser. Aktuelle tema kan være rekruttering, kompetanseutvikling, styring og ledelse.

Pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene i kommunene
Her vil senteret ha fokus på utfordringer knyttet til ulike pasient- og brukergrupper i kommunal helse- og omsorgsektor. Eksempler på sentrale temaer kan være: gode og trygge pasientforløp og overgangsfaser i hele tjenestekjeden; grupper som er spesielt utsatt for sosial isolasjon og ensomhet; grupper som er psykisk syke og/eller har rusmiddelproblemer; grupper som har minoritetsbakgrunn, den enkeltes egenomsorg og ressurser og hvordan disse kan styrkes og anvendes.

Vi samarbeider med forskningsgruppa HEK (Helsetjenester – etikk og kvalitet) ved Universitetet i Agder. HEK ledes av førsteamanuensis Else Mari Ruberg Ekra og Gro Frivold , og arbeider systematisk med forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale aktører for å bidra til å bedre helsetjenestene som tilbys brukere og pasienter.