Masteroppgaveprosjekter

Bilde: Colourbox

Ledige og pågående Kfp masteroppgaveprosjekter

Aktuelle prosjekter blir lagt ut fortløpende. Selv om det står ‘pågående prosjekt’ – som betyr at en student allerede jobber med oppgaven – oppført etter prosjekttittelen, anbefaler vi å ta kontakt med oss ved interesse. De fleste prosjektene kan har flere problemstillinger, og derfor det kan være aktuelt å inkluderer flere studenter.

Prosjektforslag i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder

Hvorfor lyktes ansatte i Tinnheia bolig, som er en tilrettelagt bolig for utviklingshemmede, med å innføre helsefremmende miljø og -kosthold for beboerne? – ledig prosjekt

Tinnheia bolig er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming i Kristiansand kommune. Ansatte har fått gode resultater med å ha satset på innføring av et helsefremmende miljø og -kosthold for beboere. Nå er både kommunal ledelse og forskere ved UiA interessert i å finne ut mer om suksessfaktorene i satsingen.  Les mer om prosjektforslaget.

Forebyggende/Helsefremmende hjemmebesøk – Hvilken effekt har tilbudet? – ledig prosjekt

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til eldre innbyggere i kommuner for å kartlegge mangfold og sammensetting i eldregruppen i kommunen og informere om helsefremmende kommunal tilbud. Les mer om prosjektforslaget.

VIPS praksismodell i Kristiansand kommune

Les mer om prosjektforslaget.

Evaluering av Regional forbedringsagentutdanning i Agder – ledig prosjekt

Regional forbedringsagentutdanning i Agder handler om å øke kompetanse til ansatte om systematisk forbedringsarbeid på arbeidsplassen og dermed bidra til økt kvalitet i tjenestene. Les mer om prosjektforslaget.

Hvordan en jobber systematisk med kartlegginsskjemaer i kommunale omsorgstjenester? – ledig prosjekt

Det brukes mange forskjellige kartleggingsskjemaer i tjenestene og vi lærer mye om det i studieløpet. Men hvilken nytte har de i tjenestene? Etter hvilke kriterier velger en og hva er hensikten? Les mer om prosjektforslaget.

Helsefagarbeideroppgaver og rollefordeling – ledig prosjekt

På grunn av knapphet i ressurser i tjenestene og et økende tall pasienter/brukere ser kommuner i Norge på muligheten på hvordan oppgavene kan fordeles mellom ansatte. I dette arbeidet ofte overtar helsefagarbeidere oppgaver fra sykepleiere. Men hvordan påvirker dette arbeidsdagen, og hvordan påvirkes pasientgruppen? Les mer om prosjektforslaget.

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten – ledig prosjekt

Demensarbeidslag er en av mange modeller norske kommuner har utviklet og testet ut for å organisere hjemmetjenesten etter målgruppen i en mindre spesialisert enhet. Det er ønskelig å se på hvordan disse selvstyrte tverrfaglige arbeidslag arbeider og hvilken påvirkning det har på arbeidsmiljø og hvilken effekt den bringer i tjenestene. Les mer om prosjektforslaget.

Simuleringsbasert læring på arbeidsplassen – ledig prosjekt

USHT Agder, Kristiansand kommune og andre kommuner i Agder satser stort på simuleringsbasert læring som kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen. Hvordan påvirker bruk av simulering arbeidsmiljøet og mestringsfølelsen til ansatte? Hva er suksesskriteriene av å lykkes med systematisk arbeid med simulering? Les mer om prosjektforslaget.

Forebygging, mestring og trygghet for ansatte i møte med atferd som utfordrer – ledig prosjekt

Vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold. Her er vi interessert i å finne ut hvordan kan avdelingene jobbe med å forebygge slike hendelser? Les mer om prosjektforslaget.

Prosjektforslag i samarbeid med Øst Agder-samarbeidet

Tjenestekontor – Påvirkes tjenester av ansattsammensetning på tjenesteenheten? – ledig prosjekt

Tjenestekontor er en tverrfaglig satsing for å gi gode og trygge tjenester til innbyggere. Øst Agder-samarbeidet sammen med Arendal kommune ønsker å finne ut mer om utdannings- og kompetansebakgrunn til ansatte ved tjenestekontor påvirker hvilke tjenester som blir tilbudt? Les mer om prosjektforslaget.

Prosjektforslag i samarbeid med Birkenes kommune

Kompetansehevende tiltak til sommervikarer – Birkenes kommune – ledig prosjekt

Det er mange vikarer som blir ansatt i de kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av ett år. Spesielt sårbar periode er sommeren når mange faste ansatte tar ut sommerferie. Det er vanlig å rekruttere sykepleiestudenter, assistenter eller ellever som har gått helsefag i videregående skole. Det kan ikke forventes at vikarer som er selv under utdanning kan utføre oppgavene som erfarne ansatte. Samtidig må tjenestene utføres med forsvarlig kunnskap. Kompetanse kan påvirke hverdagsarbeid og fungering i arbeidsmiljø.

Birknes kommune (helse- og omsorg) har satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med å utvikle et opplæringsprogram til vikarer. Målet er at vikarer opplever mestringsfølelse og blir godt ivaretatt i organisasjonen.

Prosjektet passer til studenter med fokus på HR, sykepleie, vernepleie og organisasjonsutvikling

Onboardingsprogram som styrker mestringsfølelse – Birkenes kommune – ledig prosjekt

Å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenestene er en økende utfordring. Arbeidshverdagene er travle, hvor flere oppgaver må overføres fra sykepleiere til andre ansatte som vernepleiere. Rett kompetanse er viktig både for å kunne utføre forsvarlig hjelp, men også for å oppleve mestring på jobb. Mestringsfølelse er nødvendig for å kunne trives på jobb.

Sykehjemmet i Birkenes kommune i 2021 startet et mentorprogram for å styrke onboardingsprosessen til nyansatte. Dette er nå satt i drift. Det er ønskelig å se på effektene og fine ut om mentorprogrammet fører til mestringsfølelse hos nyansatte.

Prosjektet passer til studenter med fokus på organisasjonsutvikling/strategisk arbeid med kompetanseutvikling, HR.

Pågående prosjekter i 2021/2022

Utvikling av digital senariobank til simuleringstrening – ledig prosjekt

USHT Agder vest sammen med Kristiansand kommune satser mye på simuleringstrening som form av kompetanseheving i kommunehelsetjenester. Det er behov for å utvikle en digital løsning en «bank» til simuleringstrening. Les mer om prosjektforslaget.

Digital måltidsplanlegger til utviklingshemmede – pågående prosjekt

USHT Vestfold har utviklet en digital kokebok, som skal støtte både ansatte i tjenestene og personer med utviklingshemming i hvordan ta bedre kostholdsvalg. Les mer om prosjektforslaget.

Dementia Friendly Living Spaces – pågående prosjekt

This project explores living quality of Strømmehaven in Kristiansand. Read more about in the project description

Voksenskolen for personer med demens – pågående prosjekt

Grimstad kommune i samarbeid med USHT Agder øst åpnet Voksenskolen for personer med demens våren 2019. Vi ønsker å utforske hvilke erfaringer og eventuell nytte dette tilbudet kan ha for elever, pårørende og ansatte. Les mer om prosjektforslaget.

Arbeide med palliasjon i Kristiansand kommune – pågående prosjekt

To studenter fra klinisk helsevitenskap jobber sammen med USHT Agder vest, Kristiansand kommune, UiA og SOF, sør for å skrive masteroppgave knyttet til palliasjon i Kristiansand kommune.

USHT Agder vest planlegger en prosjekt med oppstart høsten 2023 som har fokus på innføring av palliativ plan i både en Agder vest og en Agder øst kommune. Det blir mulighet til flere masteroppgaver i prosjekter.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Mobil: +47 902 39 702