VIPS praksismodell i Kristiansand kommune 

Målgruppe  

UiA masterstudenter. Prosjektforslaget kan være interessant for studenter på følgende studieprogrammer: Klinisk helsevitenskap, AKS, Psykososial helse.  

Bakgrunn for prosjektet  

VIPS praksismodellen (VPM) er en modell for å implementere personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten.  

Bokstavene står for:  

V – Verdi: å tilrettelegge alle mennesker samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon 

I – Individuelt: å tilrettelegge omsorgen individuelt 

P – Perspektivet: å prøve å forstå perspektivet til personen med demens, hvordan personen opplever sin situasjon og verden rundt seg 

S – Støttende sosialt: å skape et støttende sosialt miljø 

VPM er et ukentlig og strukturert fagmøte. En pasients situasjon/utfordring/behov løftes frem og blir diskutert i en ansatte gruppe. Brukermedvirkning er sentralt i VPM og primærkontakten er ansvarlig for å løfte frem pasientens perspektiv. Til slutt legges det frem et eller flere tiltak som skal prøves og evalueres. 

Ansatte i avdelinger som skal starte opp med VPM må delta på et to dagers kurs arrangert av en sertifisert VIPS kursholder. På kurset lærer man om hva demens er, hvordan sykdommen påvirker den enkelte, omsorgsfilosofien til Tom Kitwood, grunnleggende psykologiske behov, strukturen og rammene i et VPM fagmøte og de ulike rollene i VPM.   

De fleste avdelingene – omtrent 80% – i Kristiansand kommune jobber etter VIPS praksismodellen. Bispegra omsorgssenter i Kristiansand er et eksempel på vellykket bruk av personsentrert omsorg.  

Forskning viser at en av suksessfaktorene for å lykkes med VPM er kontinuitet, i form av at det blir avsatt tid hver eneste uke, gjerne i turnus, til et fagmøte. Noen har lykkes bedre med å få dette til enn andre. Det viser seg at ledelse involvering -og inkludering også er svært viktig. 

Samarbeidspartnere  

Kristiansand kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest (USHT Agder verst) 

Mulig problemstilling 

  • Hva som gjør at noen sykehjem lykkes godt med bruk av VIPS? 
  • Hvordan påvirker bruk av VIPS hverdagen til brukere og ansatte?  
  • Skaper den en positiv endring?  

Forskningsmetode  

Kvalitativ metode med intervjuer/fokusgruppeintervjuer  

Lenke til eksisterende litteratur 

mjorud-rosvik-2021-vpm-results (2).pdf 

‘We must have a new VIPS meeting soon!’ Barriers and facilitators for implementing the VIPS practice model in primary health care (aldringoghelse.no) 

rosvik-mjorud-2021-vpm-implementering (1).pdf 

Søknadsprosess til studenter 

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘. 

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post. 

Kontakt 

E-post: Kfp@uia.no 

Prosjektleder: Krisztina Czinki 

Tel.: 90239702