Utvikling av digital scenariobank til simuleringstrening

Foto: Kristiansand kommune

Målgruppe

Mastergradsstudenter med IT bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet

Kontinuerlig kompetanseheving i kommunehelsetjenesten er nødvendig da både tjenestene og brukernes behov er i stadig endring. I forbindelse med koronapandemien har særlig behovet for raskt å kunne utvikle ny og tilpasset opplæring, som skal gjennomføres av og på et stort antall ansatte, blitt tydelig. Behovet for en effektiv modell for kompetanseheving som bidrar til handlingskompetanse er fremtredende i helse og omsorgstjenester.

Simulering handler om å gjenskape en realistisk situasjon i et trygt miljø med mål om å øve, lære, teste eller få økt forståelse for systemer og/eller menneskelige handlinger. 

Simulering som metode har vist seg å være effektiv for å styrke pasientsikkerheten og redusere pasientskader (Mduma, E. et.al., 2015) og regjeringen skriver i nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 at «simuleringstrening skal tas mer i bruk». Metoden kan brukes på å trene på ferdigheter innen de fleste kompetanseområdene, som f.eks. innen lindring/terminal pleie, forhåndssamtaler​, NEWS2, ABCDE, delir, KOLS forverring​, HLR og gode menneskemøter i utfordrende situasjoner (som f.eks. ved vold, trusler og utfordrende atferd). 

USHT Agder vest arrangerte august 2020 og mars 2021 fasilitatorkurs for kommunene vest i Agder og det er nå 79 utdannede fasilitatorer i kommunehelsetjenesten. Det er også opprettet et nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling for fasilitatorer.

Utviklingssenteret fortsetter satsingen på simulering, og ønsker å styrke dette med å utvikle en senariobank. «Banken» skal inneholde ferdige pakker med både senario og alt som trengs av e-læring for å gjennomføre trening på avdelingene. Banken vil være tilgjengelig på utviklingssenter.no og likes til via USHT sine hjemmesider på kristiansand.kommune.no

Samarbeidspartnere

USHT Agder vest, Kristiansand kommune, Senter for omsorgsforskning Sør

Mulig problemstillinger

  • Hvilke brukerbehov og brukerkrav kan identifiseres i co-design og testing av senariobanken?
  • Hva hemmer og fremmer implementering av scenariobanken i kommunene?

Forskningsmetode

Mixed methods (både kvalitativt og kvantitativt).

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Tel.: +47 90 239 702