Evaluering av regional forbedringsagentutdanning i Agder

Bilde: Regional forbedringsagentutdanning i Agder 2021 (USHT Agder)

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektforslaget kan være interessant for studenter fra følgende masterstudieprogrammer: Administrasjon og ledelse (HR), Klinisk helsevitenskap, Executive MBA, Innovasjon og kunnskapsutvikling.

Bakgrunn for prosjektet

Regional forbedringsagentutdanning i Agder er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det 8-måneder lange utdanningsprogrammet tilbys i samarbeid av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder (USHT Agder) og Sørlandets sykehus (SSHF). Målet er å bidra til systematisk forbedringsarbeid i tjenestene, til det beste for pasienter og pårørende. Samlingene er kombinasjon av digitale og fysiske møter, hvor deltakere jobber med et valgt forbedringsprosjekt som de samtidig implementerer på arbeidsplassen.

Forbedringsagentutdanningen hadde to kull i 2021 og 2022, med til sammen 35 (18-18) deltakere fra flere Agder kommuner.

Les mer om Regional forbedringsagentutdanning her.

Utdanningen er innovativ i Norge og trenger evaluering for å se på resultatene og effektene.  

Samarbeidspartnere

USHT Agder, kommuner i Agder

Mulig problemstilling

  • Hvordan jobber kull 1 (18 deltakere) med systematisk forbedringsarbeid på arbeidsplassen ett år etter gjennomført utdanning? Hva er fremmere og hemmere (organisatorisk, individuell, systemnivå… etc.) i dette arbeidet?
  • Hvordan pågikk rekruttering og utvelgelse av deltakere til forbedringsagentutdanningen? Hva er de individuelle karakteristikker/kriteria for å kunne drive forbedringsarbeid i tjenestene? Treffer utdanningen de rette personene?

Forskningsmetode

Både kvantitativ med spørreundersøkelse og kvalitativ med fokusgruppeintervjuer.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki