Kommuneforskningsprogram (Kfp)

Kfp er et stipendprogram som gir en gyllen mulighet til masterstudenter ved UiA til å skrive masteroppgave om tjenestenes behov, være en del av et praksisnær forskningsmiljø og samtidig minske studielånet. Stipendprogrammet bidrar til kunnskapsutvikling og økt forskningskapasitet hos kommuner i Sør-Norge.

Nyheter

Kfp Kick-off

Det er 6 studenter fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap som har startet å jobbe med masteroppgaveprosjekt i Kommuneforskningsprogram april 2022. Les artikkelen om Kick-off på UiA sin nettside. (20.04.2022)

Bakgrunn for Kfp

Bakgrunn for Kommuneforskningsprogram er Community-Based Participatory Research (CBPR). Denne tilnærmingen til forskning har fokus på samarbeid og samskaping mellom forsker og kommune. Den tar utgangspunkt i kommunale forskningsbehov, sørger for at alle involverte parter er likeverdige i forskningsprosessen og at resultatene blir nyttiggjort i kommunale sammenheng. Finn ut mer om CBPR tilnærmingen ved å se følgende video:

Hvorfor delta i Kfp?

Kommuneforskningsprogram (Kfp) gir mulighet til masterstudenter ved UiA til å jobbe med arbeidsrelevante, praksisnære problemstillinger i hovedoppgaven. Målet med Kfp er å fange opp relevante forskningsbehov i kommunale helse- og omsorgstjenester og samtidig skape praktiske forskningsmuligheter for masterstudentene. Senter for omsorgsforskning (SOF) har tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning-, og innovasjon fra helsetjenestene. Tema til Kfp prosjekt kan enten velges fra ‘aktuelle prosjekter’ eller studenten kan forslå egen problemstilling. Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder.

Målgruppene til Kfp får gode fordeler ved deltakelse:

Fordeler til studentene:

  • bidra til samfunnsnyttige løsninger
  • oppfølging fra både SOF og kommunen
  • masterstipend på 10.000 NOK
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling

Fordeler til kommunene:

  • dekke behov for småskalaforskning
  • økt forskningskapasitet
  • kunnskapsutvikling
  • mulighet til å felles publisering
  • mulighet til større forskningsprosjekt

Ledige og pågående prosjekter

Aktuelle prosjekter blir lagt ut fortløpende. Selv om det står ‘pågående prosjekt’ – som betyr at en student allerede jobber med oppgaven – oppført etter prosjekttittelen, anbefaler vi å ta kontakt med oss ved interesse. De fleste prosjektene kan har flere problemstillinger, og derfor det kan være aktuelt å inkluderer flere studenter.

Utvikling av digital senariobank til simuleringstrening – ledig prosjekt

USHT Agder vest sammen med Kristiansand kommune satser mye på simuleringstrening som form av kompetanseheving i kommunehelsetjenester. Det er behov for å utvikle en digital løsning en «bank» til simuleringstrening. Les mer om prosjektforslaget.

Digital måltidsplanlegger til utviklingshemmede – pågående prosjekt

USHT Vestfold har utviklet en digital kokebok, som skal støtte både ansatte i tjenestene og personer med utviklingshemming i hvordan ta bedre kostholdsvalg. Les mer om prosjektforslaget.

Dementia Friendly Living Spaces – pågående prosjekt

This project explores living quality of Strømmehaven in Kristiansand. Read more about in the project description

Voksenskolen for personer med demens – pågående prosjekt

Grimstad kommune i samarbeid med USHT Agder øst åpnet Voksenskolen for personer med demens våren 2019. Vi ønsker å utforske hvilke erfaringer og eventuell nytte dette tilbudet kan ha for elever, pårørende og ansatte. Les mer om prosjektforslaget.

Arbeide med palliasjon i Kristiansand kommune – pågående prosjekt

To studenter fra klinisk helsevitenskap jobber sammen med USHT Agder vest, Kristiansand kommune, UiA og SOF, sør for å skrive masteroppgave knyttet til palliasjon i Kristiansand kommune.

USHT Agder vest planlegger en prosjekt med oppstart høsten 2023 som har fokus på innføring av palliativ plan i både en Agder vest og en Agder øst kommune. Det blir mulighet til flere masteroppgaver i prosjekter.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Stipend

Studentene som får innvilget stipend får halvparten av stipendet utbetalt når oppgaveskrivingen starter og trepartsavtale for masteroppgave er signert. Det er et krav om at oppgaven fullføres i løpet av ett år og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre seminarer.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Tel.: +47 37 23 37 58
Mobil: +47 902 39 702