Kommuneforskningsprogrammet

Kommuneforskningsprogrammet (KFP) har som mål å fange opp forskningsbehov ute i kommunene og koble dette opp mot masterstudentenes oppgaver ved UiA. På denne måten gis masterstudentene en mulighet til å arbeide med relevante problemstillinger og være en del av et praksisnært forskningsmiljø, samtidig som kommunene øker sin forskningskapasitet.

Bakgrunnen for KFP

KFP bygger på Community-Based Participatory Research (CBPR), en tilnærming til forskning som har fokus på samarbeid og samskaping mellom forsker og kommune. Her tar man utgangspunkt i kommunale forskningsbehov, sørger for at alle involverte parter er likeverdige i forskningsprosessen og at resultatene blir nyttiggjort i praksis. Finn ut mer om CBPR tilnærmingen i videoen nedenfor:

Hvorfor delta i KFP?

KFP gir masterstudenter ved UiA en mulighet til å jobbe med relevante og praksisnære problemstillinger i sin masteroppgave. Målet med KFP er å fange opp forskningsbehov ute i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og samtidig skape praktiske forskningsmuligheter for masterstudentene. SOF, sør har etablert et tett samarbeid med kommunene for å hente inn behov for forskning og innovasjon. Tema til KFP prosjekt kan enten velges fra ‘aktuelle prosjekter’ eller studenten kan forslå en egen problemstilling. Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder.

Fordeler for studentene:

  • bidra til samfunnsnyttige løsninger
  • fordypning i praksisnær forskning
  • oppfølging fra både SOF og kommunen
  • mulighet til publisering av oppgaven
  • mulighet til fremtidig stipendiatstilling

Fordeler for kommunene:

  • dekke behov for småskalaforskning
  • økt forskningskapasitet
  • kunnskapsutvikling
  • mulighet for felles publisering
  • mulighet til større forskningsprosjekt
«Jeg er svært takknemlig for å fått lov til å bli med i kommuneforskningsprogrammet. Det å få arbeide med en samfunnsrelevant problemstilling har vært svært givende. Stor takk!» (01.09.2022)

Litt av virksomheten ved KFP i 2022

Workshop med USHT Agder vest

Bilde tatt av Krisztina Czinki, SOF, sør

Ansatte ved SOF, sør og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder vest jobbet sammen den 22. november for å definere prosjektforslag til masterstudenter ved UiA. Arbeidet resulterte i en rekke spennende og aktuelle tema for masteroppgaver. Les mer om prosjektforslagene.

Foto av SOF, sør: fra venstre Mette Moe Olsen (Kristiansand kommune), Unni Rudolfsen (KFP student), Heidi Mitchell (Kristiansand kommune), Brooke Hollister (SOF, sør)

Masteroppgave presentasjon i Strømmehaven bokollektiv (Kristiansand kommune)

Unni Rudolfsen (MA i folkehelse) er den første KFP studenten som i 2022 fullførte masteroppgave med tittelen ‘Hvordan påvirker omsorgskonsept til personer med demens pårørende og deres livskvalitet?’. Unni presenterte funnene av masterprosjektet i Strømmehaven bokollektiv den 31. august 2022. Presentasjonen ble etterfulgt av gode diskusjoner mellom Unni, SOF, sør, ansatte og ledere fra Strømmehaven. (01.09.2022)

KFP Kick-off

I april 2022 hadde i alt seks studenter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap startet sitt arbeid med masteroppgave knyttet til KFP. Les artikkelen om Kick-off seminaret på UiA sin nettside. (20.04.2022)

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Ellen Dahl Gundersen
Mobil: +47 992 77 267