Hvordan en jobber systematisk med kartleggingsskjemaer i kommunale omsorgstjenester?

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektforslaget kan være særlig interessant for studenter på følgende masterstudieprogrammer:

Bakgrunn for prosjektet

Det brukes mange forskjellige kartleggingsskjemaer i dagens helsetjenester. Kartleggingsskjemaer blir brukt som verktøy for observasjon, utredning, vurdering, diagnostisering og som grunnlag for valg av behandling.

Vi lærer også mye om kartleggingsskjemaer i helserelatert studietilbud på høyskole/universitetsnivå. Universitetet i Agder for eksempler tilbyr etter- og videreutdanningskurs på 20 studiepoeng i Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten på masternivå. 

I dette masteroppgaveprosjektforslaget er vi interessert i å finne ut mer om hvordan det som en lærer om kartleggingsskjemaer kan overføres til god praksis i arbeidsplassen. Hvordan velger man gode verktøy og hvilken grad styrer de tjenestene i daglig drift? Hvilken verdi tilfører kartleggingsskjemaene til tjenestene? Gjerne sett i et kost/nytte perspektiv. Hva koster det? hvor lang tid tar det, sammenlignet med hvilket utbytte man får.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest

Mulig problemstilling

Kan helsefaglig studenter overføre kunnskapen om kartleggingsskjema til praksis?

I hvilken grad styrer bruk av kartleggingsskjemaer tjenester i daglig drift?

Hva er god praksis rundt bruk av kartleggingsskjemaer?  

Hvilke kartleggingsskjemaer som ligger i kvalitetssystemet og hvordan jobber/tenker ansatte om de?

Hvilke kriterier gjør at en kartleggingsverktøy treffer bra?

Identifisering, oversetting og bruk av kartleggingsskjema. Hvordan blir de validert?

Forskningsmetode

Kvantitativ med spørreundersøkelse evt. data fra kvalitetssystemet, og kvalitativt med fokusgruppeintervjuer.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki

Tel.: 90239702