Forebygging, mestring og trygghet for ansatte i møte med atferd som utfordrer

Målgruppe

Vernepleie, HR, personal

Bakgrunn for prosjektet

Vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold. For vernepleiere er det hele 28% som har en hendelse det siste året, og Agder er det fylket hvor flest rapporterer å ha blitt utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen (STAMI, 2019). Utagerende atferd, somatiske og psykiske helseutfordringer og kravsituasjoner trekkes frem som de vanligste årsakene til voldshendelser (FAFO, 2019). I tillegg til et stort antall rapporterte hendelser så er det også store mørketall, spesielt når det kommer til netthets og seksuell trakassering.

Atferd som utfordrer brukes ofte som samlebetegnelse for årsaker til at ansatte utsettes for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen. Utfordringsbildet er mer sammensatt enn dette, og den ansatte kan i mange tilfeller også være en utløsende faktor for atferd hos tjenestebruker. Til tross for at atferd ofte oppstår som et resultat av samspill, er hovedvekten av praksis og forskning rettet mot den som utfører selve handlingen.

I dette prosjektet søker vi en masterstudent for å identifisere suksessfaktorer som kan bidra til at ansatte: (1) Opplever økt trygghet i etterkant av en hendelse. (2) Opplever mestring og trygghet i møte med fremtidige situasjoner og hendelser.

Samarbeidspartnere

Kristiansand kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest (USHT Agder vest)

Mulig problemstilling

Hva er suksessfaktorene for at ansatte skal oppleve økt mestring og trygghet i etterkant av en hendelse? Eventuelt: Hvilke faktorer bidrar til at ansatte opplever økt trygghet og mestring i møte med atferd som utfordrer?

Forskningsmetode

Deltakende observasjon i avdeling, intervjuer, fokusgruppeintervjuer

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju, men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki

Tel.: +47 902 39 702