Forslag til masteroppgave om Voksenskolen

Målgruppe

1-2 studenter fra masterprogrammet knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Bakgrunn for prosjektet

Tilbud om dagsenter for personer med demens skal tilby aktivisering og en meningsfull hverdag for den enkelte person med demens og fungere som avlastning for de pårørende. Det er flere måter å organisere slike dagsenter/ aktivitetssenter. Et nytt tilbud som startet opp våren 2019 er Voksenskolen for personer med demens, i Grimstad kommune i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Dette er et tilbud for hjemmeboende personer med en bekreftet demensdiagnose og det fokuseres på ivaretakelse av daglige funksjoner og kognitive ferdigheter gjennom målrettede tiltak. Deltakerne omtales som elever og tilbudet er en videreutvikling av et eksisterende dagtilbud som tilbys til personer med demens i Danmark. Vi ønsker å utforske hvilke erfaringer og eventuell nytte dette tilbudet kan ha for elever, pårørende og ansatte. Prosjektet er delt inn i 3 faser, hvor fase 1 er pårørendes erfaringer, fase 2 elevens erfaringer og fase 3 hvilken nytte kan samfunnet ha av tilbudet.

Mulige problemstillinger

  • Voksenskolen for hjemmeboende personer med demens – hva erfarer pårørende?
  • Voksenskolen for hjemmeboende personer med demens – hva erfarer elevene?
  • Hvilken nytte kan samfunnet ha av tilbudet?

Forskningsmetode

Kvalitativ metode