Demensarbeidslag i hjemmetjenesten

Målgruppe for prosjektet

UiA masterstudenter. Prosjektet kan være særlig interessant for studenter fra følgende masterstudieprogram: AKS, Klinisk helsevitenskap, Folkehelsevitenskap, Psykososial helse, Administrasjon og ledelse (HR og organisasjonsutvikling).

Bakgrunn for prosjektet

Det forventes at tallet på hjemmeboende eldre over 65 år vil øke kraftig i neste årene i Norge. En økende andel av disse eldre vil utvikle kognitiv svikt og demens. Nasjonale handlingsplaner som Demensplan 2015, 2020, 2025, og Leve hele livet reformen fremmer personsentret omsorg og et godt liv lengst mulig hjemme. 

Demensarbeidslag er en av mange modeller norske kommuner har utviklet og testet ut for å organisere hjemmetjenesten etter målgruppen i en mindre spesialisert enhet. Målet er gi trygge tjenester, og et liv med mestring og glede til hjemmeboende personer med demens. Arbeidslaget er selvstyrt, tverrfaglig og funksjonsinndelt. Den består av en fast gruppe av helsepersonell med høy kompetanse om demens. Pasienter får faste hjelpere, noe som gir mulighet til å etablere en god relasjon mellom pasient og hjelper. Med denne organiseringen blir den besøkende helsepersonell et kjent fjes til pasienten. Dette gir trygghet og forutsigbarhet. Siden den faste hjelperen blir også godt kjent med pasienten, blir det enklere å fange opp endringer i tilstand, men også å merke de små tingene som kan gi økt mestring til pasienten i hverdagene og tilrettelegge for disse.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest, Kristiansand kommune

Mulig problemstilling

Det er flere aspekter rundt demensarbeidslag som er interessant å se nærmere på.

  1. Selvstyrt arbeidslag er et myndiggjort team (empowered) som har ansvar både for arbeidsprosessen og resultatene.
  2. Hvordan opplever ansatte i demesarbeidslag arbeidsmiljøet (mestring, kompetanse, teamarbeid, ansvar og roller… etc.)?
  3. Hva er suksessfaktorene og fallgruvene av demensarbeidslag organiseringen?
  4. Tverrfaglighet

Hvordan fungerer tverrfaglighet i demensarbeidslaget?

  • Pasienter
  • Opplever pasienter økt livskvalitet med å få tjenester fra demensarbeidslag?

Her kan det være interessant å se på hverdagsmestring, psykisk helse, ernæring, sosial nettverk/ensomhet og fysisk aktivitet.

  • Pårørende
  • Opplever pårørende mindre belastning/stress/oppgaver ved at familiemedlem får tjenester fra demensarbeidslag?

Forskningsmetode

Både kvantitativ og kvalitativ.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki