Helsefagarbeideroppgaver og rollefordeling

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektforslaget kan være særlig interessant til studenter på følgende masterstudieprogrammer: Administrasjon og ledelse (HR og organisasjonsutvikling), Kunnskap og innovasjonsledelse, Executive MBA

Bakgrunn for prosjektet

Flere nasjonale dokumenter og rapporter peker på at kommunal helse- og omsorgssektor må omstilles for å kunne gi gode tjenester med mindre arbeidskraft, for å ivareta et økende antall eldre. Omorganisering av arbeidsoppgaver-, og roller er sentralt for å kunne møte økt etterspørsel med tilgjengelig ressurser.

TØRN – Sammen om fremtidens helse og omsorg – prosjektet er en nasjonal satsing på å prøve ut nye modeller av organisering av oppgaver i kommunens omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

I Agder regionen har mange kommuner begynt å jobbe innenfor TØRN-prosjektet.

Gode eksempler på dette arbeidet er sykepleierteamet i Flekkefjord kommune og Sykepleie på hjul på natt i Kristiansand kommune.

I dette arbeidet med omorganisering av arbeidsoppgaver og roller ser man på muligheter om å overføre en del oppgaver fra sykepleiere til helsefagarbeidere. Dermed kan sykepleiere fokusere på spesifikke oppgaver som krever sykepleiekompetanse, mens helsefagarbeidere får mer ansvar.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder vest, Kristiansand kommune, Flekkefjord kommune

Mulig problemstilling

I hvilken grad er helsefagarbeidere og sykepleiere fornøyd/tilfreds med den nye arbeidshverdagen med delte oppgaver?

Hvordan påvirker fordeling av arbeidsoppgaver pasientsikkerheten?

Hvordan jobber kommuner i Agder med TØRN-prosjektet?

Se på fordeler og ulemper med å organisere oppgavene på nye måter sammenlignet tradisjonell måte.

Sammenligne Sykepleierteam i Flekkefjord med en annen kommune som ikke har denne organiseringen.

Sammenligne Sykepleie på hjul på natt organisering med en annen kommune som ikke har dette.

Forskningsmetode

Kvalitativt med fokusgruppeintervjuer.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki

Tel.: 90239702