Hvorfor lyktes ansatte i Tinnheia bolig, som er en tilrettelagt bolig for utviklingshemmede, med å innføre helsefremmende miljø og -kosthold for beboerne?

Bilde: Colourbox

Målgruppe

UiA masterstudenter.

Bakgrunn for prosjektet

Tinnheia bolig er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming i Kristiansand kommune. Ansatte har siden boligen åpnet satset stort på innføringen av et helsefremmende miljø og -kosthold for beboere. Et resultat av systematisk arbeid var at mange av beboerne ikke gikk opp i vekt – snarere var det noen beboere som hadde vektutfordringer som gikk ned i vekt.  Disse resultatene er ikke i tråd med hva som vanligvis skjer når personer med utviklingshemming flytter til en tilrettelagt bolig. Forskning viser at de fleste raskt utvikler en stor vektutfordring når de flytter til bolig. Noen får også utfordringer med feilernæring og underernæring. I dette prosjektet søker vi en masterstudent for å identifisere suksessfaktorene ansatte i Tinnheia bolig tok i bruk for å skape et helsefremmende miljø og kosthold for sine beboere. Forskningen vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for implementering av systematisk ernæringsarbeid i andre boliger for personer med utviklingshemming i regionen.  

Ernæring er spesielt viktig hos personer med utviklingshemming. 8 av 10 utviklingshemmede har overvekt eller fedme. Forekomsten av overvekt eller fedme har tre ganger høyere forekomst enn i normalbefolkningen. Fedme øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og flere krefttyper. Denne overhyppigheten av overvekt og andre ernæringsrelaterte og metabolske sykdommer fører til redusert forventet levetid og unødige lidelser for denne allerede sårbare gruppa. Personer med psykisk utviklingshemning har ofte underliggende helseproblemer som forverres ytterligere ved utvikling av fedme, som for eksempel eksisterende hjertesykdom, nedsatt immunforsvar, økt risiko for å utvikle diabetes mellitus, dårlig tannhelse med mer. På tross av dette så finnes det relativt få nasjonale studier som omhandler ansattes kompetanse om kosthold og ernæring for utviklingshemmede.

Samarbeidspartnere

Kristiansand kommune

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder vest (USHT Agder vest)

Universitetet i Agder, Senter for e-helse og Vernepleierutdanningen

Mulig problemstilling

Hva er suksessfaktorene/hvorfor lyktes Tinnheia bolig for satsing i helsefremmende miljø for beboere med funksjonshemming? Eventuelt: Hvilke suksessfaktorer kan identifiseres i ansattes arbeid med å prøve å skape et helsefremmende miljø og -kosthold for beboere ved Tinnheia tilrettelagte bolig for utviklingshemmede?

Forskningsmetode

Deltagende observasjon i bolig, intervjuer, fokusgruppeintervjuer.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki

Tel.: 90239702