Hvilken effekt har helsefremmende hjemmebesøk?

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektet kan være særlig interessant for studenter på følgende masterstudieprogram: Folkehelsevitenskap, Avansert klinisk allmennsykepleie, Sosiologi og sosialt arbeid og Psykososial helse.

Bakgrunn for prosjektet

Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv (FHI). Forebyggende eller helsefremmende hjemmebesøk er en viktig arena hvor eldre i kommunen kan få informasjon om helsefremmende kommunalt tjenestetilbud, og kommunen kan få oversikt over behov, mangfold og helsetilstand av eldre innbyggere.

Tilbudet handler om en samtale med eldre personer som gjennomføres hjemme hos innbyggeren. Samtalen har fokus på å kartlegge sosialt nettverk, fysisk aktivitet, ernæring etc. hos eldre innbyggere og gi kjennskap til ulike tilbud innen helse, kultur, idrett og frivillighet. Mer informasjon om forebyggende hjemmebesøk finns på nettsiden til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Grimstad kommune har gitt tilbud om helsefremmende hjemmebesøk til innbyggere på 78 år siden 2012. Berit Westbye som er spesialergoterapeut i Grimstad kommune og prosjektleder for helsefremmende hjemmebesøk har gjennomført 350 samtaler med 78-åringer siden prosjektet startet i 2012. Hun vektlegger personlig besøk og gode samtaler med eldregruppen. I samarbeid med Senter for omsorgsforskning, sør er det gjennomført intervjuer med 78-åringer ved førstegangsbesøk og et intervju fem år seinere. Les mer om prosjektet.

Samarbeidspartnere

Sørlandets sykehus HF (SSHF), Grimstad kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder øst (USHT Agder øst)

Mulig problemstilling

Det er ønskelig å finne ut mer om effekten av helsefremmende hjemmenesøk.

Hvilken effekt har forebyggende hjemmebesøk på livskvaliteten til personer som mottar tilbudet? I hvilken grad tar eldregruppen som har hatt helsefremmende hjemmebesøk i bruk tjenestene som de blir informert om? Hvor mye viste eldregruppen som mottok helsefremmende hjemmebesøk om ulike tilbud før samtalen?

Forskningsmetode

Kvalitativt – intervju med prosjektledere og ansatte som gjennomfører hjemmebesøk

Kvalitativt – intervju med personer som har mottatt helsefremmende hjemmebesøk

Kvantitativ – analysere kartleggingsskjema som USHT Agder øst i samarbeid med Grimstad kommune har samlet.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju, men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no
Prosjektleder: Krisztina Czinki
Tel.: +47 902 39 702