Simuleringsbasert læring på arbeidsplassen

Bilde: Simuleringssenteret USHT Agder/Kristiansand kommune

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektforslaget kan være særlig interessant for studenter på følgende masterstudieprogrammer: ASK, Klinisk helsevitenskap, Økonomi og ledelse (HR og organisasjonsutvikling), Innovasjon og kunnskapsutvikling, Pedagogikk

Kontaktpersoner

Richard Hardeland Skåra, USHT Agder vest

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom flere år har Kristiansand kommune satset på simulering som pedagogisk metode for kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. Simulering er en målrettet og strukturert deltakeraktiv læringsaktivitet som innebærer å håndtere situasjoner som ligner på virkeligheten og bygge erfaring gjennom refleksjon i og over handling. Simulering tillater deltakere å utvikle eller forbedre sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger, eller å analysere og reagere på realistiske situasjoner.

I forbindelse med over 300 skriftlige deltakerevalueringer gjort i Agder siste år kommer det frem at deltakerne mener at simuleringene i stor grad bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø. Det gjør det interessant å se i hvilken grad ansatte opplever dette i sin arbeidshverdag. Samtidig har Grimtunet omsorgsbolig laget en helhetlig plan for kompetanseutvikling hvor man skal bruke simulering regelmessig. Det vil derfor være interessant å se på hvordan dette vil påvirke avdelingen over tid.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder vest (USHT Agder vest), Kristiansand kommune

Mulig problemstilling

  1. Hvordan påvirkes en avdelings arbeidsmiljø av avdelingens fokus på kompetanseheving og bruk av simulering?
  2. Opplever sommervikarer og nyansatte mer mestringsfølelse i en avdeling som bruker simulering i sin kompetanseutvikling kontra avdelinger som ikke bruker denne opplæringsmetoden?
  3. Det er utdannet over 100 fasiliatorer i kommunehelsetjenesten i Agder de siste årene. Noen bruker metodikken mer eller mindre regelmessig, mens noen ikke kommer i gang. Hva er suksessfaktorer i å lykkes med i komme i gang med å bruke metodikken i sin avdeling?

Forskningsmetode

Mulighet for både kvantitativ med spørreundersøkelser og kvalitativt metode med fokusgruppeintervjuer.

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki