Tjenestekontor – Påvirkes tjenester av ansattsammensetning på tildelingsenheten?

Bilde: Colourbox

Målgruppe

UiA masterstudenter. Prosjektet kan være særlig interessant til studenter med interesse i effektivisering. Mulige studieprogrammer: Statsvitenskap og ledelse, Økonomi og administrasjon – siviløkonom, Innovasjon og kunnskapsutvikling 

Bakgrunn for prosjektet

Det er et ønske ved alle offentlige tjenestetilbydere av helsetjenester at kostnadene og ressursbruken må ned uten at kvaliteten forringes, ved å flytte kostnadene lenger ned i den såkalte innsatstrappen, altså lenger mot venstre. 

For å gjøre dette må brukere sees mer som en ressurs som kan klare seg lenge hjemme med god hjelp der. Dette er det først og fremst tildelingsenhetene (også kalt tjenestekontor) ved kommunene som avgjør med sin faglige kompetanse. Dersom tildelingsenheten består av ansatte med sykepleier kompetanse, vil ha en effekt på hvilke tjenester som tildeles? Med bakgrunn i pleie og et ønske om å gi brukere god omsorg, vil det føre til et fokus på tildeling av pleietjenester i stedet for å se bruker som en ressurs som kommunen kan stille forventninger til? 

Om tildelingsenheten har en sammensetning av fysioterapeuter og ergoterapeuter, vil det kunne gi en effekt med mer forebygging og krav til egeninnsats ved tildeling av tjenester? Og kan for mange ergo- fysioterapeuter forringe kvalitet på omsorgstjenestene? Hvilken effekt vil det ha når saksbehandlerne er på hjemmebesøk – vil fysio- og ergoterapeutene være mer løsningsorientert og se muligheter der syke- og vernepleiere ser et pleiebehov? Hvordan vil en best mulig sammensetning være? Eventuelt: hvordan vil man kunne finne ut hva en best mulig sammensetning vil være? 

Samarbeidspartnere

Øst Agder-samarbeidet

Arendal kommune

Andre kommuner i Agder øst som har tildelingsenhet 

Mulig problemstilling

Vil sammensetting av ansatte på tildelingsenhet ha en effekt på tjenester som tildeles? Og vil størrelse på tildelingsenheten ha noe å si? 

Forskningsmetode

Kvalitativ forskning hvor ledere og ansatte ved en eller flere tildelingsenheter blir intervjuet.  

Kartlegging av sammensetting av ansatte og deres kompetanse ved flere tildelingsenheter i Agder. 

Søknadsprosess til studenter

Vi har løpende opptak til Kfp med en enkel søknadsprosess. Etter at du har lest gjennom de foreslåtte prosjektene under ‘Ledige og pågående prosjekter’ eller har tenkt gjennom ditt eget ide for problemstilling fyll in skjema for ‘Studentsøknad om Kfp masterstipend‘.

Du får skriftlig tilbakemelding på søknaden din og blir innkalt på en enten digital eller fysisk samtale om problemstillingen din. Dette er ikke et intervju men en arena for å bli kjent og drøfte problemstillingen sammen. Ved innvilget opptak får du en skriftlig bekreftelse med e-post.

Kontakt

E-post: Kfp@uia.no

Prosjektleder: Krisztina Czinki

Tel.: 90239702