Norwegian Vision in Stroke 

Prosjektperiode: 2019 – 2024 

Prosjekteier og leder: USN, Helle Falkenberg 

Samarbeidspartnere: Senter for Omsorgsforskning, sør (Heidi Haukelien og Linda Madsen),  Afasiforbundet i Norge, Drammen sykehus (Vestre Viken HF), Finnmarkssykehuset HF, Flekkefjord sykehus (Sørlandet sykehus HF), Göteborgs universitet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen HF, Hurdal syn- og mestringssenter, Indre Østfold kommune, Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS), Johannes læringssenter voksenopplæring, Kongsberg kommune, Kongsberg sykehus (Vestre viken HF), Kysthospitalet (Sykehuset i Vestfold HF), LHL Hjerneslag, Linnéuniveritetet, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken, Norges Blindeforbund, Norges Optikerforbund, NTNU, Norsk forening for slgarammede, Oslo kommune Helseetaten, Oslo kommune – Oslo voksenopplæring Nydalen, Oslo kommune – Sykehjemsetaten (SYE), Oslo Universitetssykehus, Ringerike sykehus (Vestre Viken HF), Sunnaas sykehus, University of Applied Sciences Utrecht, University of Liverpool, Vikersund Bad Rehabliteringssenter AS 

SOF rolle: Medlem av nettverk 

Finansieringskilder: NFR 

Mål og visjon med prosjektet:  

NorVIS skal etablere et nasjonalt nettverk som skal implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. NorVIS er et ledd i oppfølgingen av den Nasjonale hjernehelsestrategien 2019-2024. 

Prosjektoppsummering (metode, gjennomføring og virking): 

Lenke til publikasjoner:  

Lenke til nettside  

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-paProsjektoppsummering%20(metode,%20gjennomf%C3%B8ring%20og%20virking):/synsvitenskap/nasjonalt-senter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/synsergonomi-livskvalitet-og-samhandling/norwegian-vision-in-stroke-norvis