Evaluering av arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’ 

Tittel: Evaluering av arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’ 

Prosjektperiode: 2022-2023 

Prosjekteier og leder: Norges Frivillighetssentraler, prosjekteder hos SOF, sør: Krisztina Czinki 

Samarbeidspartnere: Frivillighetssentraler: Svelvik, Vang, Strinda og Sjetne, Sarpsborg, Midtre Gaulldal, Vennesla; InVi, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), UiA, SOF 

SOF rolle: evaluere arbeidsmetoden 

Finansieringskilde: Bufdir (Barne-, ungdoms- – og familiedirektoratet 

Mål og visjon med prosjektet: 

Målet med prosjektet er å evaluere pilotprosjektet ‘Implementering av arbeidsmetoden Aktive sammen’ hos 7 Frivilligsentraler. Evalueringen har fokus på å finne lokale fremmere og hemmere ved implementering og vise erfaringene som kan være til nytte til fremtidige spredning av arbeidsmetoden til flere Frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner. I tillegg kan evalueringsresultatene være nyttige for kommunen og andre offentlige myndigheter som jobber med inkludering av sårbare barn og ungdom i fritidsaktiviteter, sosialt felleskap og lokalsamfunn.  

Prosjektsammendrag: 

Evalueringsprosjektet har en kvalitativ tilnærming, hvor forsker følger pilotene i hele implementeringsperioden (ett år). De 7 involverte Frivilligsentralene er: Marnardal, Midtre Gauldal, Sarpsborg, Sjetne (Trondheim), Strinda (Trondheim), Svelvik og Vang.  

Viktigste metode i evalueringen er fokusgruppeintervjuer med prosjektledere og arbeidsgruppene hos de 7 pilotene. Forventet publisering av evalueringsrapport er februar 2023. 

Arbeidsmetoden ‘Aktive sammen’ er utviklet i samarbeid med Universitetet i Agder og Norsk Frivilligsentraler. Metoden bygger på ICF-modellen utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Aktive sammen tar utgangspunkt i individets behov og mobiliserer ressurser slik at behovene – inkludering i lokalsamfunn, deltakelse i aktivitet og felleskap ect. – blir møtt. Metoden forebygger ensomhet og utenforskap. Metodes 5 trinn er illustrert i bildet.  

Mer informasjon om arbeidsmetoden er tilgjengelig på nettsiden Aktive sammen

Aktive sammen metoden ble utprøvd i Vennesla kommune mellom 2016-2018 med eldre som målgruppe. Rapporten fra evalueringen av Aktive seniornettverk i Vennesla kommune kan leses her.