Negative pasient- og brukererfaringer ved bruk av helsetjenester  

Prosjektperiode: 2021-2024 

Prosjekteier og leder:  Alison Axisa Eriksen, stipendiat ved SOF, sør og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder 

Samarbeidspartnere: Inger Beate Larsen, professor v/Universitetet i Agder og Terje Emil Fredwall, førsteamanuensis v/Universitetet i Agder, Pasient- og brukerombudet 

SOF rolle:  prosjektleder og prosjektgjennomfører

Finansieringskilder: Prosjektet er finansiert av Universitetet i Agder / Kunnskapsdepartementet 

Mål og visjon med prosjektet:  

I de siste årene har det vært et større fokus på hvordan kunnskap fra negative pasienterfaringer kan brukes i utvikling av helse- og omsorgstjenester. Denne studien ser på hva pasienter klager på i forhold til bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om negative pasient- og brukererfaringer uttrykt i klager kan skape engasjement i forbedringsarbeid og motivere helsepersonell til å reflektere over egen praksis.   

Prosjektoppsummering: 

Vi ønsker å få innsikt i negative pasient- og brukererfaringer ved bruk av helsetjenester uttrykt i klager og i hvordan disse forandrer seg over tid. For å gjøre dette skal vi først gjøre en dokumentanalyse av henvendelser til Pasient- og brukerombudet i 2019. Vi skal se på ca. 200-300 henvendelser fra pasienter, brukere og/eller deres pårørende, angående negative erfaringer ved bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Kvalitative metoder skal brukes for å analysere data.  Det er også planlagt å se på samme mengde henvendelser fra 2016 og 2013, for å kunne se om disse forandrer seg over tid. 

Lenke til prosjektet: https.//omsorgsor.no/negative-pasient-eller-brukererfaringer-ved-bruk-av-helsetjenster/