The politics of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare 

Prosjektperiode: 2019 – 2024 

Prosjekteier og leder: Høgskulen på Vestlandet, Anette Fagertun 

Samarbeidspartnere: alle SOF sentrene, Vertsinstitusjoner for sentrene, Uni Rokkansenteret, University of California, San Francisco, Netherlands Institute for Health Services Research (Utrecht), Cardiff University, UK, Mittuniversitetet, Sverige, Aarhus Universitet 

SOF rolle: prosjektmedarbeider/forsker 

Finansieringskilder: NFR-ISP (institusjonsforankrede strategiske prosjekter) 

Mål og visjon med prosjektet:  

Dette institusjonsforankrede prosjektet skal utvikle feltet for tjenesteforskning gjennom multidisiplinære og tverrfaglige samarbeid og sammenliknende undersøkelser av helsetjenestepraksiser på alle nivå i den norske velferdsstaten. SOF, sør deltar i en arbeidspakke som skal utforske rollen til pårørende til personer med langvarige psykiske lidelser og deres relasjon til det formelle tjenesteapparatet.  

Prosjektoppsummering: 

Gjennom kritiske, kvalitative studier – deriblant dokumentanalyser og semistrukturerte intervjuer med pårørende, dem de er pårørende til, personer i det offentlige tjenesteapparatet og representanter fra interesseorganisasjoner – utforsker vi tematikker som forløp, anvarsforskyvinger, og bærekraft. Prosjektet bidrar til å utvikle og fremskaffe kunnskap om hvordan pårørenderollen endres i relasjon til samfunnsmessige, politiske og individuelle prosesser. Pårørende anerkjennes i økende grad som en ressurs for velferdsstaten og det er dermed viktig å forstå hvilke implikasjoner dette har, ikke minst for dem som blir pårørende. 

Arbeidspakken inngår i et stort prosjektnettverk som til sammen bidrar til å samle, fremskaffe og formidle kunnskap om helse- og velferdstjenester og å utvikle metoder for dette.