ROMEO – Rus Og Mental helse, og Eldreomsorgens Organisering

Prosjektperiode: 2019 – 2023 

Prosjekteier og leder: USN, Jorun Rugkåsa, Heidi Haukelien 

Samarbeidspartnere: Aldring og helse, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA, OsloMet, EldreForsk USN, University of California, San Francisco, Columbia University

SOF rolle: prosjektledelse 

Finansieringskilder: NFR 

Prosjektoppsummering:

ROMEOs overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan påvirker den strukturelle organiseringen av kommunale tjenester pasientforløp for hjemmeboende eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer? Vi fokuserer på tre sentrale utøvere av omsorg for denne gruppen pasienter: (i) fastlegen, (ii) kommunale helse- og omsorgstjenester, og (iii) pårørende. Vi vil utforske hvordan disse aktørene jobber i forhold til pasientgruppen, og på hvilke måter fastlegeordningen, organiseringen av kommunale tjenester i en bestiller- og en utførerdel, og nasjonale retningslinjer for pårørendemedvirkning påvirker arbeidsmåter og dermed forløpene. Undergrupper av pasientgruppa kan, gitt deres strukturelle posisjon, ha spesifikke sårbarheter i møtet med tjenestene, og vi har valgt å spesifikt inkludere erfaringer til eldre innvandrere.

Prosjektet består av fem arbeidspakker som skal svare ut følgende spørsmål om kommunale tjenester for eldre mennesker med psykiske lidelser (unntatt demens) og/eller rusproblemer:

  • Arbeidspakke 1: Hvordan identifiserer, behandler og samhandler fastlegene om denne gruppa, og har Fastlegeordningen noen betydning for dette?
  • Arbeidspakke 2: Påvirker den organisatoriske delingen mellom bestilling og utøvelse av kommunale tjenester hvordan behovene til denne gruppen prioriteres?
  • Arbeidspakke 3: Hvordan ser fastlegen og kommunale tjenesteutøvere på pårørendemedvirkning, og følges de nasjonale retningslinjene for slik involvering?
  • Arbeidspakke 4: Hva er implikasjonene av fastlege- og kommunehelstetjenestene for den strukturelle sårbarheten til eldre innvandrere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer?
  • Arbeidspakke 5: Hvordan kan funnene fra dette forskningsprosjektet implementeres i tjenestene og utdanningssystemet?

Prosjektet, som løper fra 2019- 2023, er finansiert av Norges Forskningsråd (ref: 286611) og mottok NOK15mill, gjennom deres HELSEVEL-program.

Lenke til nettsiden: http://www.omsorgsforskning.no/nyheter/romeo