Kvalitetsreformen “Leve hele livet” 

Prosjektperiode: 2019 – 2024 

Prosjektdeltakere: Per Gunnar Disch og Terje Fredwall 

Samarbeidspartnere: Alle SOF-sentrene, USHTene i Agder-fylkene, Vestfold og Telemark, KS, Statsforvalter, Helsedirektoratet, Fylkeskommunen, Husbanken, Norges frivilligsentraler og brukerrepresentanter 

Finansieringskilder: Helsedirektoratet 

SOF sørs rolle:  

Senter for omsorgsforskning (SOF) er det nasjonale fagmiljøet i Leve hele livet-reformen og én av aktørene i det nasjonale støtteapparatet. I 2021 og 2022 har SOF, sør bidratt sammen med de andre regionale SOF-sentrene med å videreutvikle, spre og implementere støtte- og veiledningsressurser, i tråd med regionale behov.  

SOF, sør har vært en aktiv deltaker og bidragsyter i arbeidsmøter og diskusjoner og har som del av SOF-nettverket hatt medansvar for planlegging og gjennomføring av nasjonale konferanser og andre samlinger i regi av det nasjonale støtteapparatet.  

SOF, sør har videre vært et faglig bindeledd mellom nasjonalt og regionalt støtteapparat i Agder-fylkene, Vestfold og Telemark, der SOF har sørget for at det særskilte veiledningsansvaret de har ut mot USHTene ses i sammenheng med Leve hele livet-aktiviteter. Dette siste viser at SOF sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet ligger nært opp til de funksjoner som kan knyttes til vårt oppdrag i Leve hele livet-reformen. 

Mål og visjon med prosjektet:  

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Reformen ser særlig på fem tema: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. 

Lenke til publikasjoner: https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/leve-hele-livet 

Lenke til nettside: https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/leve-hele-livet