MEDSAM. Modeller for medborgersamskaping 

Prosjektperiode: 2019 – Avsluttes i juli 2022 – prosjektets avslutningskonferanse vil finne sted i september 2022.  

Prosjekteier og leder: NORCE, Eugene Guribye NORCE 

Samarbeidspartnere: Høgskulen i Vestlandet, NORCE,  Senter for omsorgsforskning Sør, Trøndelag forskning og utvikling, MarselisborgCenteret,  Arendal kommune, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Oslo kommune og Voss kommune. I tillegg deltar fra Danmark Aarhus kommune og Sønderborg kommune. I prosjektet deltar også Norges frivilligsentraler og Friskus.     

SOF rolle: Per Gunnar Disch er AP leder 

Finansieringskilder: NFR 

Mål og visjon med prosjektet:  

Det er et behov for en kunnskapsbasert utvikling av metodikker og verktøy som kan realisere myndighetens ambisjoner om innovative samskapingsløsninger på velferdsområdet på kommunalt nivå, i særdeleshet for å utvikle bredt medborgerskap. Ved hjelp av samarbeid med forskningsmiljøer som eksterne aktører, ønsker vi å unngå at offentlig sektor inntar et rent instrumentelt perspektiv på frivillig sektor. Og mens det finnes en del forskning inn mot frivillig innsats og frivillige organisasjoners rolle i samskapingsprosesser i Norge, trenger vi mer kunnskap om samskaping som er fundert i nyere utviklingstrender for frivillighet, samt nyere teknologiske løsninger som et verktøy i samskapingsarbeidet. Forskningen skal bidra til å utvikle konkrete verktøy og metodikker for å skape møteplasser og kommunikasjonsplattformer, medvirkningsprosesser, grep for fremming av engasjement og motivasjon, og modeller for frivilligsentralenes fasiliteringsrolle i samskapingen. Samtidig vil forskningen bidra til å etablere læringsnettverk for erfaringsdeling og innovasjon på tvers av kommunene som er nødvendig for overføring av kunnskap på området.  

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle modeller for samskapingsprosesser mellom kommune og innbyggere. Et delmål er å innhente kunnskap fra relevante samskapingsprosesser i norske kommuner. Et annet delmål er å innhente kunnskap fra relevante samskapingsprosesser i danske kommuner. Et tredje delmål er å innhente kunnskap om Frivilligsentralenes potensielle rolle i samskapingsprosesser. Et fjerde delmål er å bidra til å utvikle læringsnettverk om samskaping på tvers av kommuner. Resultatene skal gjøre kommunene i stand til å iverksette innovative prosesser, tjenester og tiltak som er basert på, og fremmer større grad av medborger-skap, og som bidrar til å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv. 

Prosjektoppsummering: 

Arbeidspakken som Senter for omsorgsforskning Sør har hatt ledelsen av har etablert et læringsnettverk på tvers av alle partnere i prosjektet, fasilitert gjennom kreative workshops, erfaringsutveksling, bilaterale møter, diskusjon av forskningsfunn. På bakgrunn av dette har arbeidspakken utviklet et  kompetanseutviklings-program med mål om  overførbare modeller for medborgersamskaping. Avslutningskonferansen er også planlagt i arbeidspakken og vil med bakgrunn i utfordringer med korona først finne sted i Aarhus i september 2022. Lenke til publikasjoner:  

Lenke til nettside:

MEDSAM – Modeller for medborgersamskaping – Norce (norceresearch.no)