Helsefremmede samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking 

Prosjektperiode: 2019 – 2022 

Prosjekteier og leder: Vinje kommune, Torill H. Tveito USN (Uni Research Helse) 

Samarbeidspartnere: Vinje kommune, NKARR, NTNU, Uni Research Helse, SOF, sør 

SOF rolle: prosjektmedarbeider 

Finansieringskilder: NFR forprosjekt 

Mål og visjon med prosjektet:  

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere nye samarbeidsformer gjennom å utvikle tjenester som kan komme tidlig i en sykmeldingsperiode og styrke arbeidsdeltakelse for sykmeldte som står i fare for å bli langtidssykemeldt. 

Prosjektet er et samarbeid mellom de tre kommunene Vinje (prosjekteier), Bamble og Fjord i samarbeid med forskningsinstitusjonene. De tre kommunene prøver ut ulike løsninger for å få realisert målsettingen. I tillegg legges det til rette for læring og kunnskapsutveksling på tvers av kommunene gjennom erfaringsforum og fysiske samlinger. Sentrale deltakere er NAV-kontorene i de tre kommunene, fastleger, og kommunale tiltaksarrangører Frisklivs-sentralen, avdeling for psykisk helse og rus og Frisk Bris.  

Prosjektoppsummering: 

Prosjektet benytter seg av registerdata, kvalitative intervjuer, fokusgruppeintervjuer og spørreskjemaer