Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo- og livssituasjon  

Prosjektperiode: 2020 – 2021 

Prosjekteier og leder: Telemarksforskning, Geir Holtan Møller 

Samarbeidspartnere: Sandefjord kommune ved Sissel Bekkelund og SOF, Sør ved Heidi Haukelien og Linda Madsen 

SOF rolle: prosjektmedarbeidere 

Finansieringskilder: Husbanken 

Mål og visjon med prosjektet:  

Prosjektets mål er å utforme en kunnskapsbasert og praksisnær modell for tverrsektorielt, boligsosialt arbeid som kan tas i bruk i kommuner over hele landet. Den bakenforliggende ideen for IBP er at en trygg og god bolig og bosituasjon er grunnleggende i forhold til andre helsemessige, økonomiske, sosiale og velferdsmessige aspekt.   

Prosjektoppsummering (metode, gjennomføring og virking): 

Prosjektet tar utgangspunkt i det pågående arbeidet i Sandefjord kommune hvor metoden Individuell boligplan (IBP) har vært under utforming og utprøving siden 2017. Metoden setter brukernes forutsetninger og ønsker i sentrum, og legger til rette for at tjenester fra relevante sektorer samkjøres. 

Dette vil oppnås gjennom følgende delmål: 

  • Utforske, utvikle og dokumentere koordinatorrollen som en fremvoksende profesjon, herunder utarbeide en utfyllende rollebeskrivelse som både inneholder en teoretisk ramme og beskrivelse av det praktiske arbeidet i konkrete saker   
  • Analyser og utforske samarbeidsrelasjoner og friksjoner med andre tjenester. Målet er å utarbeidet et dokument som beskriver relasjoner, friksjoner, årsaker og grunnlag for at det oppstår friksjoner. Dokumentet skal utgjøre et grunnlag for å gjøre systemendringer eller som grunnlag for beslutninger som strategiske veivalg i IBP. 
  • Fremskaffe kunnskap om hvilke forutsetninger som må/bør være tilstede for å lykkes med leie-til-eie-strategien. Målet er å utarbeide et kunnskapsdokument som viser til situasjonsbeskrivelser, økonomiske og andre forutsetninger. Dokumentet skal også beskrive hva slags strategisk arbeid som er aktuelt for å nå opp til gitte forutsetninger for å lykkes med leie-til-eie.  

Telemarksforskning og Senter for omsorgsforskning Sør utnytter muligheten til både å studere og å bidra i den pågående utviklingen og utprøvingen av IBP i Sandefjord kommune og til å gjøre modellen overførbar til andre kommuner. 

Lenke til publikasjoner:  

https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Individuell%20boligplan.pdf
https://www.researchgate.net/publication/348930285_Individuell_boligplan_IBP_i_Sandefjord_kommune