Connecting ORAL health – and home care services for patients recieving home care in Norway 

Prosjektperiode: 2021 – 2024 

Prosjekteier og leder: TKS øst, UiO, Per Gunnar Disch (USN) 

SOF rolle: deltar i styringsgruppe 

Finansieringskilder: NFR 

Mål og visjon med prosjektet:  

Eldrepopulasjonen I Norge øker og det forventes økt behov for helse- og omsorgstjenester som for eksempel helsetjenester i hjemmet. Oral helse hos eldre i hjemmetjenesten er ofte forsømt og konsekvensene kan føre til alvorlig sykdom, smerter, dårlig ernæring og dårlige psykososiale for-hold. God munnhelse betyr mye for allmenntilstanden, ernæringstilstanden, kommunikasjon, utseende, selvfølelse, velbefinnende og livskvalitet. Forebyggende tiltak er viktige for å kunne forhindre forfall av oral helse og å øke livskvaliteten.  

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter og legge til rette for et bærekraftig, helhetlig tjenestetilbud og integrerte pasient- og brukerforløp for eldre i hjemmetjenesten. 

Prosjektoppsummering: 

God munnhelse har betydning for generell helse og livskvalitet. Dårlig eller redusert munnhelse kan føre til infeksjoner, smerter og dårlig ernæring. Hjemmeboende pasienter trenger samordnede og koordinerte helsetjenester, hvor gode tannhelsetjenester er en viktig del av pasientforløpet. Prosjektet skal derfor identifisere hva som hemmer og hva som fremmer tannhelsetjenester samt utvikle og teste en vitenskapelig modell for bedre samhandling mellom de ulike aktørene. 

Lenke til nettside:

Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter – CORAL – TkØ – Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (tkost.no)