> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Hvert annet år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som løfter fram kunnskap og utfordringer knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende får slippe til fra store og små scener. Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis». Les mer

Ny kunnskapsoppsummering om pasientforløp og ROP-lidelser

Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov for tjenester fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste samtidig, noe som ofte har vist seg å være utfordrende. I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall nærmere på nettopp pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak. Les mer

Inviterte til debatt under Nordisk Kongress i Gerontologi

De 5 Sentrene for omsorgsforskning arrangerte sammen symposiumet "Enacting integrated care" under den 24. nordiske gerontologikongressen, «Lessons of a life time», i Oslo 2.-4.mai. Hensikten med symposiet var å bidra til en kritisk debatt om forventninger til integrert omsorg, og å peke på videre utvikling i beslutningstaking, praksis og forskning. Les mer

Én av fem kommuner har for kostbar pleie og omsorg

Nesten hver femte kommune sier at helse- og omsorgstjenesten er for dyr for kommuneøkonomien deres. Ytterligere 52 prosent mener helse- og omsorgstjenesten er «litt for dyr». Dette kommer fram i en rapport utarbeidet av Einar Vetvik og Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning, sør. Les mer

Fordi de fortjener det!

Da professor Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning, Sør under Arendalsuka 2017 skulle svare på hvorfor vi skal prioritere en verdig omsorg for eldre, var svaret enkelt; fordi de fortjener det. Bjørg Dale åpnet innlegget sitt med å sitere Alf Kjetil Walgermo: «Frykten for alderdommen har brent seg fast både i samfunnet som helhet og hos hver enkelt av oss. Den gamle får ikke lenger eldes med verdighet, hun blir snarere en del av et samfunnsproblem i en vaklende velferdsstat. Selv stirrer hun døden i øynene, mens vi andre spør: Hvordan skal vi få råd til å ta vare på alle gamlingene?»

Imponert over sentrene for omsorgsforskning

        10. mars møtte representanter fra de 5 regionale sentrene for omsorgsforskning styret i Program for helse - og omsorgstjenester for å oppsummere status og drøfte videre fremdrift i utviklingen av sentrene. Norges forskningsråd er imponert over hvor langt sentrene har kommet og får ros for å jobbe med relevante forskningsspørsmål innen omsorgsområdet. Les mer

A successful way of performing nutritional nursing assessment of older patients

        Söderhamn U, Söderhamn O. A successful way of performing nutritional nursing assessment of older patients. Journal of Clinical Nursing 2009; 18, 431-439. Bestill artikkel her

Skal forske på omsorg

      Et nytt forskningssenter ved Universitetet i Agder skal gi kunnskap om de myke verdiene i helsetjenesten. Universitetet i Agder skal sammen med Høgskolen i Telemark drive et nytt senter for forskning på omsorg. Tildelingen ble annonsert av Helse- og omsorgsdepartementet i dag (Agderposten 17. juni 2008). Les mer
    Bortimot 40 deltakere hadde tatt veien til Kristiansand da fagdagen med temaet ’Aldring og psykisk helse – Hva viser forskningen, fremtidige utfordringer’ ble holdt ved Universitetet i Agder torsdag 7. mai. Fagdagen ble arrangert som et samarbeid mellom Fakultet for helse- og idrettsfag (UiA), Undervisningssykehjemmet i Songdalen og det nyopprettede Senter for omsorgsforskning – Sør.
      Interessen for å etablere undervisningshjemmetjenester i sin kommune har vært stor. Etter søknadsfristens utløp kunne Helsedirektoratet telle hele 50 søknader fra alle landets fylker. Tidspunket for offentliggjøring av hvilke kommuner som får oppgaven med å etablere undervisningshjemmetjenester vil man komme tilbake til, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.
    I disse dager lanseres boken "Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt" av Helge Svare. I den forbindelse inviterer Universitetsforlaget i samarbeid med Høgskolen i Telemark til lanseringsseminar onsdag 17 juni. Pleie- og omsorgssektorens (u)kultur, lønn, spesielle rekrutteringstiltak og status er stikkord når forfatteren antyder hva som skal til for å få flere menn til å ville jobbe med pleie og omsorg. Og det trengs. Norge trenger mer enn hundre tusen nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren de neste tiårene. For å møte denne utfordringen må også flere menn velge slikt arbeid.
    En omfattende undersøkelse om eldre på Agder skal gi mer kunnskap om oppfølging av dem som står i fare for underernæring. I disse dager svarer 450 eldre over 65 år på Agder på en undersøkelse om fare for underernæring, og hvordan de vurderer egen helse i dagliglivet (Agderposten 8. juni 2009).
    Regjeringen har nylig oppnevnt et utvalg som skal utrede innovative løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer
    Temark Fylkeskommune har i flere år samarbeidet med Hubei-Province i Kina for å skape en platform for bilateral næringsutvikling. Hvert år har samarbeidet blitt markert med en konferanse i Telemark eller Hubei. I år skal arrangementet holdes i Telemark i tidsrommet 7.-10- september
      Prosjektet ”Omsorg i plan” er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet har sitt utgangspunkt i St. meld. 25 (2005 – 2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” der regjeringen oppsummerer strategier for å møte både dagens og framtidas utfordringer i den kommunale omsorgstjenesten. Gjennom meldingen blir kommunene oppfordret til å ta tak i omsorgsutfordringene i et langsiktig perspektiv gjennom bl.a. å utvikle strategiske og handlekraftige planer. Rapporten er skrevet av Per Gunnar Disch ved Høgskolen i Telemark og Einar Vetvik ved Diakonhjemmet høgskole.
      Hvordan kan vi løse krisa i eldreomsorgen? Forfatteren av "Englevakt", Runar Bakken ved Senter for omsorgsforskning- Sør, er klar i sin tale: Hovedproblemet er at pleie- og omsorgs sektoren har gjort seg avhengig av en kvinne rolle som er i ferd med å gå ut på dato.

Kutter sykehjem

      Statsminister Jens Stoltenberg har lovet alle rett til sykehjemsplass. Men kommunene vil heller bygge omsorgsboliger. Det holder ikke for å møte eldrebølgen, advarer ny rapport. Fram til 2050 vil antallet over 80 år øke med 340.000 (Dagsavisen 12.11.2009). Les mer

Kommunene vil ha mer frivillig innsats i eldreomsorgen

      Nesten sju av ti kommuner mener at det er et stort behov for frivillige omsorgsytere i tiden framover, ifølge undersøkelse. Undersøkelsen er laget av Senter for omsorgsforskning - Sør på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Resultatet viser at kommunene ser et stort behov for hjelp fra frivillige, både organisasjoner og enkeltmennesker, i omsorgstjenesten (Dagbladet nett 11.11.09). Les mer
        Bjørg Dale ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder forsvarte 27. november sitt doktorgradgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Kompenserende omsorg til pleieavhengige hjemmeboende eldre"
        Prosjektet – Framtidas omsorgsbilde – slik det ser ut på tegnebrettet ble avsluttet 31.12.09. En viktig del av prosjektet var å bygge opp en database over alle elektroniske omsorgsplandokumenter i norske kommuner. Målsettingen med denne databasen er å gjøre plandokumentene kjent – slik at en kan få større innsikt i planprosesser og også se hva slags planer nabokommunen eller kommuner en tenker å samarbeide har

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.