> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Forskningsgruppen er slått sammen med tidligere forskningsgruppe Aldring og helse og blitt Helsetjenester-Etikk og kvalitet.

Mål for forskningsgruppen Helsetjenester-Etikk og kvalitet, er at alle medlemmene skal oppleve seg inkludert innen forskning og utviklingsarbeid om helsetjenester, etikk og kvalitet.

Gruppen skal bidra til god forskning og utviklingsarbeid på aktuelle tema der gruppens medlemmer kan få støtte til kompetanseoppbygging. Inklusjon i forsknings- og utviklingsprosjekter diskuteres med aktuelle medlemmer ut fra kompetanse, interesse og i samarbeid med instituttledelsen. Forskningsgruppen vil publisere og formidle forskning og utviklingsarbeid av god kvalitet til relevante målgrupper. Gruppen består av 32 medlemmer, professorer, førsteamanuenser og førstelektorer, universitetslektorer og stipendiater.

Gruppen ledes av professor Åshild Slettebø

Mer informasjon om gruppen finnes her:

http://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heq-helsetjenester-etikk-og-kvalitet

Torunn Kitty Vatnøy's doktorgradsprosjekt er knyttet til Senter for Omsorgsforskning, Universitetet i Agder, Grimstad og har tittelen «Sykepleiekompetanse ved kommunale akutte døgnplasser (KAD) i Norge».

Samhandlingsreformen har blant annet medført forskyvning av oppgaver og roller på tvers av forvaltningsnivå innen helse- og omsorgstjenestene. I praksis innebærer dette at kommunene skal overta en del oppgaver spesialisthelsetjenesten tidligere har hatt ansvar for.

 

Tema for doktorgradsarbeidet var: «The transition of older residents into long-term care placement in rural Norway: the perspectives of next of kin and staff.

Eldre i overgang til langtidsplass i sjukeheim er sårbare og skrøpelege. Ein kan anta at det som skjer i tidleg overgang til langtidsplass har konsekvensar for det vidare forløpet. Den overordna hensikta med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke og beskrive eldre pasientar sin overgang til langtidsplass i sjukeheim frå ulike perspektiv for å oppretthalde og auke deira helse og velvære, og for å informere og betre praksis.

I november 2016 begynte Terje Emil Fredwall (PhD) som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, sør. Her skal han primært arbeide med å skrive kunnskapsoppsummeringer. I løpet av våren utgis oppsummeringen «Pasientforløp for eldre og kronisk syke» (skrevet sammen med Kjersti Karoline Danielsen og Elin Rogn Nilsen), mens en kunnskapsoppsummering om pasientforløp innen rus og psykiatri planlegges å være ferdig innen utgangen av 2017. Begge disse publikasjonene vil være å finne på omsorgsbiblioteket.no, som er en nylig opprettetnettressurs fra Senter for omsorgsforskning hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Stipendiat Bjørnulf Arntsen

Bjørnulf Arntsen’s doktorgradsarbeid tar utgangspunkt i samarbeid om helse- og omsorgstjenester og spør blant annet hva det betyr for en kommune å samarbeide fremfor å stå alene i møte med stadig mer omfattende og komplekse oppgaver.

Hovedformålet i studien er å undersøke hvordan interkommunalt samarbeid om helsetjenester egentlig ser ut, hvilken nytteverdi kommunene har av denne typen samarbeid og under hvilke betingelser dette synes å være en effektiv organisasjonsform.

Kommunestrukturdebatten har vist oss at interkommunalt samarbeid både kan tas til inntekt for og mot kommunesammenslåing, og at vi trenger mer håndfast kunnskap om hvordan denne typen samstyring fungerer i praksis.

Stipendiat Tina Lien Barken

Tina Lien Barken er doktorgradsstipendiat knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad. Doktorgradsprosjektet er en del av et større EU-prosjekt, United4Health, som har til hensikt å forske på en intervensjon knyttet til telemedisinsk oppfølging av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Telemedisin kan defineres som; digitale helsefaglige ytelser på avstand, hvor pasientene får medisinsk behandling og oppfølging ved hjelp av monitorteknologi. For pasienter med KOLS, kan oppfølging via telemedisin føre til pleie og omsorg som er pasientsentrert og brukerinvolvert. Telemedisinsk oppfølging har økt vesentlig innenfor de siste 10 årene, og har vist lovende resultater spesielt rettet mot kronisk syke, hvor pasientene kan få behandling i sitt eget hjem. 

Stipendiat Kristine Haddeland

Kristine Haddelands doktorgradsprosjekt handler om  simulering i sykepleierutdanningen. Simulering er en undervisningsform som i økende grad benyttes i profesjonsutdanninger, og handler om å trene på virkelighetsnære situasjoner en kan møte som yrkesutøver. Prosjektet mitt fokuserer på bruk av fullskalasimulering for å forbedre sykepleiestudenters evne til å identifisere kliniske tegn på akutt forverring av helsetilstanden hos pasienter i sykehus. Prosjektet har en klar internasjonal profil med tilknytning til Nebraska i USA. 

Kristine startet sitt arbeid i august 2016

Stipendiat Hege Mari Johnsen

Hege Mari Johnsen er doktorgradskandidat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad. Doktorgradsprosjektet er innenfor området profesjonsforskning, med tema: «Teknologistøttet undervisning som metode for å øke sykepleiestudenters refleksjonsevne i klinisk praksis». Hensikten med prosjektet er å studere nyutdannede sykepleieres kliniske beslutningsprosess ved overgangen til klinisk praksis, og å anvende denne kunnskapen til å utvikle og implementere en e-læringsressurs av typen «serious games» i slutten av bachelor utdanningen i sykepleie. Dette er en e-læringsressurs hvor studentene gjennom videofilmede simulerte situasjoner fra praksis skal benytte sine kunnskaper for å gjøre vurderinger og ta beslutninger underveis i forhold til sykepleien til pasienter. Det er utviklet en prototype av læringsressursen som omhandler sykepleie til pasienter med KOLS. Denne finner du på: http://kurs.uia.no/sykepleie/kols/

Stipendiat Elin Rogn Nilsen

Elin Rogn Nilsen startet på sitt doktorgradsarbeid 15.august ved Fakultet for helse-og idrettsfag, tilknyttet senteret. Temaet for hennes arbeid er Helhetlige pasientforløp for eldre personer som utskrives fra sykehus til eget hjem, og som trenger oppfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Elin kommer fra en stilling som sykepleier ved Frivolltun bo-og omsorgssenter i Grimstad.Vi ser fram til å følge henne i hennes doktorgradsarbeid.

Minst tre av ti ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede er ufaglærte. E-læring kan øke fagkunnskapen deres, særlig hvis de har en mentor på egen arbeidsplass å diskutere med.

Det kommer fram i en evaluering av grunnleggende opplæring av nyansatte og ufaglærte som jobber i bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Les hele rapporten fra Vestfold her.

Årets utvidede samling for ledere ved Senter for omsorgsforskning ble arrangert på Strand Hotell på Fevik onsdag 20. og torsdag 21.april.

Fredag 22.januar var den formelle åpningen av Høgskolen i Sørøst-Norge etter fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

JULEHILSEN

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi takker for godt samarbeid med dere alle i 2015 og ser fram til mange interessante samarbeidsprosjekter i 2016.

2016 kan bli et år som gir oss både utviklings- og endringsutfordringer- men vi skal være beredt  til å møte dette på en god måte sammen med dere!

 Det er produsert mange gode prosjekter og publikasjoner i året som snart ligger bak oss.

SE også  www.omsorgsforskning.no  for mere informasjon

       
           
   

Velkommen til LANDSKONFERANSE I AKTIV OMSORG.

Lørdag 19.september ble det arrangert Forskningsdager i Grimstad. Tema for årets Forskningsdager var SULTEN?

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø

Strategisk plan for perioden 2015-2018 ble godkjent på sist møte i Styringsgruppen 11.mai. Planen har vært til bred høring og det kom inn mange interessante innspill som er tatt inn i planen.

Senter for omsorgsforskning-Sør arrangerte regional konferanse 22.april 2015 i Arendal.

Tema for konferansen var Aktiv omsorg-meningsfull hverdag? Det var mange deltakere fra Frivilligsentraler og kommuner.

Aktiv omsorg

Oppstart av nye kurs våren 2015:

Gjennom kunnskap om AKTIV OMSORG skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

 

www.hit.no/aktiv

Tidsskrift for omsorgsforskning

Arbeidet med Tidsskrift for omsorgsforskning er i rute.

Tirsdag 10.februar var redaksjonskomiteen samlet på Gardermoen for å prioritere forskningsartikler, fagartikler og nyhetsartikler. Bladet blir på 96 sider. Sentrene for omsorgsforskning står bak utgivelsene i samarbeid med Universitetsforlaget. Målgrupper er ansatte i omsorgsfeltet, forskere, politikere og andre med beslutningsmyndighet og tilknytning til feltet. Tidsskriftet skal sendes ut til alle landets kommuner.Første nummer kommer i juni 2015.

Redaksjonskomiteen består av redaktør Tor Inge Romøren, informasjonsrådgiver Kari Bjerke Gjærde og førsteamanuensis Marianne Skinner, Senter for omsorgsforskning Øst, og forskningsleder Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest,førsteamanuensis Rose Marie Olsen, Senter for omsorgsforskning Midt, professor Solveig Hauge, og førsteamanuensis Bjørg Dale fra Senter for omsorgsforskning-Sør


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.