> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Stipendiat Bjørnulf Arntsen

Bjørnulf Arntsen’s doktorgradsarbeid tar utgangspunkt i samarbeid om helse- og omsorgstjenester og spør blant annet hva det betyr for en kommune å samarbeide fremfor å stå alene i møte med stadig mer omfattende og komplekse oppgaver.

Hovedformålet i studien er å undersøke hvordan interkommunalt samarbeid om helsetjenester egentlig ser ut, hvilken nytteverdi kommunene har av denne typen samarbeid og under hvilke betingelser dette synes å være en effektiv organisasjonsform.

Kommunestrukturdebatten har vist oss at interkommunalt samarbeid både kan tas til inntekt for og mot kommunesammenslåing, og at vi trenger mer håndfast kunnskap om hvordan denne typen samstyring fungerer i praksis.

Stipendiat Tina Lien Barken

Tina Lien Barken er doktorgradsstipendiat knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad. Doktorgradsprosjektet er en del av et større EU-prosjekt, United4Health, som har til hensikt å forske på en intervensjon knyttet til telemedisinsk oppfølging av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Telemedisin kan defineres som; digitale helsefaglige ytelser på avstand, hvor pasientene får medisinsk behandling og oppfølging ved hjelp av monitorteknologi. For pasienter med KOLS, kan oppfølging via telemedisin føre til pleie og omsorg som er pasientsentrert og brukerinvolvert. Telemedisinsk oppfølging har økt vesentlig innenfor de siste 10 årene, og har vist lovende resultater spesielt rettet mot kronisk syke, hvor pasientene kan få behandling i sitt eget hjem. 

Stipendiat Kristine Haddeland

Kristine Haddelands doktorgradsprosjekt handler om  simulering i sykepleierutdanningen. Simulering er en undervisningsform som i økende grad benyttes i profesjonsutdanninger, og handler om å trene på virkelighetsnære situasjoner en kan møte som yrkesutøver. Prosjektet mitt fokuserer på bruk av fullskalasimulering for å forbedre sykepleiestudenters evne til å identifisere kliniske tegn på akutt forverring av helsetilstanden hos pasienter i sykehus. Prosjektet har en klar internasjonal profil med tilknytning til Nebraska i USA. 

Kristine startet sitt arbeid i august 2016

Stipendiat Hege Mari Johnsen

Hege Mari Johnsen er doktorgradskandidat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad. Doktorgradsprosjektet er innenfor området profesjonsforskning, med tema: «Teknologistøttet undervisning som metode for å øke sykepleiestudenters refleksjonsevne i klinisk praksis». Hensikten med prosjektet er å studere nyutdannede sykepleieres kliniske beslutningsprosess ved overgangen til klinisk praksis, og å anvende denne kunnskapen til å utvikle og implementere en e-læringsressurs av typen «serious games» i slutten av bachelor utdanningen i sykepleie. Dette er en e-læringsressurs hvor studentene gjennom videofilmede simulerte situasjoner fra praksis skal benytte sine kunnskaper for å gjøre vurderinger og ta beslutninger underveis i forhold til sykepleien til pasienter. Det er utviklet en prototype av læringsressursen som omhandler sykepleie til pasienter med KOLS. Denne finner du på: http://kurs.uia.no/sykepleie/kols/

Stipendiat Elin Rogn Nilsen

Elin Rogn Nilsen startet på sitt doktorgradsarbeid 15.august ved Fakultet for helse-og idrettsfag, tilknyttet senteret. Temaet for hennes arbeid er Helhetlige pasientforløp for eldre personer som utskrives fra sykehus til eget hjem, og som trenger oppfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Elin kommer fra en stilling som sykepleier ved Frivolltun bo-og omsorgssenter i Grimstad.Vi ser fram til å følge henne i hennes doktorgradsarbeid.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.