> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Forskningsgruppen er slått sammen med tidligere forskningsgruppe Aldring og helse og blitt Helsetjenester-Etikk og kvalitet.

Mål for forskningsgruppen Helsetjenester-Etikk og kvalitet, er at alle medlemmene skal oppleve seg inkludert innen forskning og utviklingsarbeid om helsetjenester, etikk og kvalitet.

Gruppen skal bidra til god forskning og utviklingsarbeid på aktuelle tema der gruppens medlemmer kan få støtte til kompetanseoppbygging. Inklusjon i forsknings- og utviklingsprosjekter diskuteres med aktuelle medlemmer ut fra kompetanse, interesse og i samarbeid med instituttledelsen. Forskningsgruppen vil publisere og formidle forskning og utviklingsarbeid av god kvalitet til relevante målgrupper. Gruppen består av 32 medlemmer, professorer, førsteamanuenser og førstelektorer, universitetslektorer og stipendiater.

Gruppen ledes av professor Åshild Slettebø

Mer informasjon om gruppen finnes her:

http://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heq-helsetjenester-etikk-og-kvalitet

Torunn Kitty Vatnøy's doktorgradsprosjekt er knyttet til Senter for Omsorgsforskning, Universitetet i Agder, Grimstad og har tittelen «Sykepleiekompetanse ved kommunale akutte døgnplasser (KAD) i Norge».

Samhandlingsreformen har blant annet medført forskyvning av oppgaver og roller på tvers av forvaltningsnivå innen helse- og omsorgstjenestene. I praksis innebærer dette at kommunene skal overta en del oppgaver spesialisthelsetjenesten tidligere har hatt ansvar for.

 

Tema for doktorgradsarbeidet var: «The transition of older residents into long-term care placement in rural Norway: the perspectives of next of kin and staff.

Eldre i overgang til langtidsplass i sjukeheim er sårbare og skrøpelege. Ein kan anta at det som skjer i tidleg overgang til langtidsplass har konsekvensar for det vidare forløpet. Den overordna hensikta med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke og beskrive eldre pasientar sin overgang til langtidsplass i sjukeheim frå ulike perspektiv for å oppretthalde og auke deira helse og velvære, og for å informere og betre praksis.

I november 2016 begynte Terje Emil Fredwall (PhD) som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, sør. Her skal han primært arbeide med å skrive kunnskapsoppsummeringer. I løpet av våren utgis oppsummeringen «Pasientforløp for eldre og kronisk syke» (skrevet sammen med Kjersti Karoline Danielsen og Elin Rogn Nilsen), mens en kunnskapsoppsummering om pasientforløp innen rus og psykiatri planlegges å være ferdig innen utgangen av 2017. Begge disse publikasjonene vil være å finne på omsorgsbiblioteket.no, som er en nylig opprettetnettressurs fra Senter for omsorgsforskning hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Stipendiat Bjørnulf Arntsen

Bjørnulf Arntsen’s doktorgradsarbeid tar utgangspunkt i samarbeid om helse- og omsorgstjenester og spør blant annet hva det betyr for en kommune å samarbeide fremfor å stå alene i møte med stadig mer omfattende og komplekse oppgaver.

Hovedformålet i studien er å undersøke hvordan interkommunalt samarbeid om helsetjenester egentlig ser ut, hvilken nytteverdi kommunene har av denne typen samarbeid og under hvilke betingelser dette synes å være en effektiv organisasjonsform.

Kommunestrukturdebatten har vist oss at interkommunalt samarbeid både kan tas til inntekt for og mot kommunesammenslåing, og at vi trenger mer håndfast kunnskap om hvordan denne typen samstyring fungerer i praksis.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.