Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre på Agder

Hva kjennetegner de som mottar forebyggende hjemmebesøk? Og hvilke endringer skjer mellom førstegangsbesøket og oppfølgingsbesøket fire år senere? Dette har Bjørg Dale ved SOF, sør og Berit Westbye fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder (Øst) sett nærmere på i en nettopp utgitt rapport. Rapporten baserer seg på empiri hentet fra forebyggende hjemmebesøk i Grimstad kommune i perioden oktober 2012 til mars 2020. Les mer om rapporten her.

Koronarapporten: Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi? Hvilke prioriteringer ble i praksis gjort i sykehjemmene? Og hvilke erfaringer har de pårørende hatt under pandemien? Dette er noen av spørsmålene som en forskergruppe fra Senter for omsorgsforskning har undersøkt i rapporten som nå er oversendt den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen. Førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør er én av forskerne bak rapporten, som kan leses i sin helhet her.

Heidi Haukelien: – En overveldende mangel på sykepleiere i eldreomsorgen

"Utsnitt fra forskersonen.no"

Kompetansen, kapasiteten og tilliten er nå så tynnslitt i eldreomsorgen at jeg blir redd, skriver Heidi Haukelien i en kronikk på forskersonen.no. Heidi er førsteamanuensis ved SOF, sør og har i en årrekke forsket på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk og profesjonsutøvelse. Det hun nå ser er en eldreomsorg i dyp krise: Det er en overveldende mangel på sykepleiere, sykepleierne er utslitte og frustrerte, og koronapandemien har gjort vondt veldig mye verre. – Vi er i ferd med å få en tillitskrise, advarer hun og viser til hvordan sentrale politikere fra både venstre- og høyresiden gjennom flere år har latt være å ta situasjonen på alvor. – I stedet har de med viten og vilje underfinansiert den offentlige eldreomsorgen, påpeker hun. Les hele kronikken på forskersonen.no her.

Sykepleie i fengsel – en lite belyst kommunal helsetjeneste

Sykepleierne i norske fengsler er tilsatt av kommunen, men har arbeidshverdagen bak murene. – Til tross for den viktige rollen sykepleierne har i fengslene, har de hittil fått svært lite oppmerksomhet i faglitteraturen i Norge, forteller førsteamanuensis Terje Emil Fredwall ved SOF, sør. Han leder nå et forskningsprosjekt hvor han sammen med to UiA-kolleger belyser ulike sider ved den sammensatte arbeidshverdagen til sykepleierne i den kommunale fengselshelsetjenesten. I den første artikkelen fra prosjektet, utgitt i antologien «Verdier i konflikt» på Cappelen Damm Akademisk, retter han blikket mot hvordan sykepleierne ser på rollen i fengslet og samarbeidet med kriminalomsorgen. Kapitlet er skrevet sammen med professor Inger Beate Larsen og gir et sjeldent innblikk i helse- og omsorgsarbeid i en lukket straffeinstitusjon. Teksten kan leses gratis her.

Samarbeid mellom kommuner: Ikke bare størrelsen det kommer an på

Bjørnulf Arntsen

I en ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet «Social science & medicine», har Bjørnulf Arntsen samlet inn og analysert data fra 266 kommuner med legevaktsamarbeid. Studien gir ny og viktig kunnskap om samarbeidet mellom norske kommuner:  – Den tradisjonelle forståelsen av interkommunalt samarbeid innen helse har vært uløselig knyttet til kommunestørrelse. Denne studien viser imidlertid at det er kvaliteten og utformingen av selve samarbeidet som er avgjørende for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i en slik type samarbeid, sier Bjørnulf, som er daglig leder ved SOF, sør. I artikkelen, som han har skrevet sammen med to UiA-kolleger, kommer det også frem at tilliten og enigheten mellom deltakerne ser ut til å styrkes ved bruk av mer sentraliserte styringsformer, begrensning av antall deltakere og økt stabilitet over tid. Les hele artikkelen her.

– Endringsprosesser er krevende, men Leve hele livet kan lykkes

Førsteamanuensis Kathrine Cappelen ved SOF, sør har hatt en sentral rolle i senterets arbeid med Leve hele livet-reformen. På Leve hele livet-konferansen i regi av Helsedirektoratet før jul snakket hun om ledelse og deltakelse i endringsarbeid. Ett av rådene hun ga til ledere i helse- og omsorgssektoren var å la medarbeidere, samarbeidspartnere og eldre innbyggere være med å skape lokalt tilpassede løsninger i reformarbeidet. – Dette er krevende og tar tid og ressurser, men det kan være en god investering med tanke på gjennomføring, sa hun på konferansen. Les flere råd og hele innlegget hennes her.

– Kommunene tar ikke tro og livssyn hos eldre på alvor

Kommunene har ansvar for helhetlig omsorg hos eldre, men tro og livssyn er sjelden et tema, selv om dette er viktig for mange. – Mange synes det er vanskelig å snakke om tro og åndelige spørsmål. Kanskje fordi vi er redde for å ta opp slike ting på feil måte, det tilhører vårt privatliv og det er liten åpenhet generelt om hvordan man kan få en god samtale om slike tema, forteller førstelektor Per Gunnar Disch ved SOF, sør. Nå har han fått penger fra Barne- og familiedepartementet til å kartlegge hvordan kommuner legger til rette for tro og livssynsutøvelse for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer.

SOF-forskere sentrale i arbeidet med Leve hele livet-reformen

Senter for omsorgsforskning er partner i det nasjonale støtteapparatet til Solberg-regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet». Der inngår vi sammen med Helsedirektoratet og KS. Senter for omsorgsforskning består av fem regionale sentre som i felleskap svarer på oppdraget gitt av Helsedirektoratet, og senteret i sør har her hatt en viktig rolle. Førsteamanuensis Terje Emil Fredwall har ledet arbeidet med å skrive kunnskapsoppsummeringen om én av reformens seks hovedområder: sammenheng og overganger i tjenestene, mens førsteamanuensis Kathrine Cappelen har vært sentral i utarbeidelsen av kunnskapsoppsummeringen om styring og ledelse. Les mer her.