– Urolig for den norske velferdsmodellen

– Jeg tror ikke at en strammere bemannet helse- og omsorgstjenestene vil revolusjoneres på noen god måte av teknologi, oppgavedeling, samskaping, mer ansvar til pårørende og frivillige – eller av metoder som skal gjøre folk så sterke og friske at de aldri mer må belemre fellesskapet med sykdom eller svakhet. Det skriver førsteamanuensis Kristin Briseid (bildet) ved SOF, sør i en kronikk i Fædrelandsvennen. Hun sammenligner dette med troen på vannsenga som preget samfunnet for noen tiår tilbake: vannsengene var hypermoderne, men viste seg etter hvert å være lite egnet til sitt bruk. Selv etterlyser hun vilje til å prioritere god offentlig omsorg. Les kronikken i Fædrelandsvennen i fulltekst. Den har også stått på trykk i Dagsavisen.

– De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse

– Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene (KAD) her i landet. Det sier førstelektor Torunn Vatnøy (bildet) i et intervju med fagbladet sykepleien.no. Som doktorgradsstipendiat ved SOF, sør har hun undersøkt og beskrevet aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i disse kommunale akutte døgnenhetene. Det er eldre og sårbare som er den største pasientgruppen i KAD, og nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleierne som skal ivareta sårbare eldre mennesker, er bredt anerkjent, påpeker Torunn Vatnøy. – Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD-tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten, forteller hun til sykepleien.no. Les hele intervjuet med henne her.

– Helsepersonellkommisjonens kritikkverdige rapport

Denne våren la den regjeringsoppnevnte Helsepersonellkommisjonen (HPK) frem rapporten «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». I en fersk kronikk på Khrono.no problematiserer førsteamanuensis Linda Madsen ved SOF, sør (bildet) flere sider ved denne rapporten: – Det positive med HPKs rapport, er at den åpenbarte behovet for å belyse en rekke tattforgittheter. Den trigget forskere, hvorav noen er sitert i rapporten, til å formidle sin kunnskap enda tydeligere og bredere. Det skremmende er imidlertid definisjonsmakten og gjennomslagskraften rapporten raskt fikk — til tross for at den verken svarer på mandatet eller behandler det bakgrunnsmaterialet tiltakene tuftes på en kompetent måte. Les kronikken i sin helhet her.

Hva vet vi om alkoholbruk blant eldre?

Omkring fire av fem eldre sier at de drikker alkohol. Nå er forskningen om hvor mye og hvor ofte oppsummert. Det samme er kunnskapen om helseutfordringer dette kan gi og hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunene møter alkoholbruken blant eldre. Oppsummeringen er laget av professor Terje Emil Fredwall og stipendiat Anne Jørstad Antonsen, begge ved SOF, sør. De presenterer og sammenfatter 51 studier fra perioden 2014-2022 som er relevant for helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Oppsummeringen har også et eget kapittel som tar for seg nyttige nettsteder, filmer, podcaster og undervisningsopplegg. Les mer om oppsummeringen her.

Belyser utfordringene i fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser

Fastlegeordningen i Norge er verdsatt og har bred oppslutning, men evalueringer har også vist at den ikke godt nok ivaretar eldre personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Dette er utgangspunktet for artikkelen «Problemer, taushet og tiltak» som Kristin Briseid og Linda Madsen nylig publiserte i Norsk antropologisk tidsskrift. Her ser de to førsteamanuensene ved SOF, sør nærmere på hvordan fastleger og regjeringen fremstiller utfordringene med fastlegeordningen for eldre pasienter med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. De viser hvordan regjeringen, gjennom sin handlingsplan, fremstiller problemene for disse pasientgruppene på måter som får visse politiske grep til å fremstå nødvendige. Og de synliggjør gjennom intervjuer med femten fastleger hva som «har blitt liggende i skyggen» i regjeringens tilnærming til de eldre pasientene. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Digitalt webinar om forskningsveiviseren

Da det nyopprettede Senter for forskning på folkehelse og levekår (SFL) inviterte til sin nye digitale webinarrekke , var det Per Gunnar Disch og Terje Fredwall fra SOF, sør som holdt åpningsinnlegget. Webinarene retter seg særlig mot kommunene på Agder og Agder fylkeskommune, og i sitt innlegg presenterte de to SOFs ferske veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Sammen med Marianne Goris fra SFL (til høyre) belyste de også spørsmål fra deltakerne om hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning. Les mer om seminaret her.

– Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl

I hundre timer har stipendiat Lise Ellingsen Langemyhr ved SOF, sør (til venstre) fulgt samspillet mellom arbeidstakere med utviklingshemming og ansatte på et stort kommunalt dagsenter. Gjennom observasjon og intervjuer fant hun arbeid, omsorg, vennskap og produksjon. Anerkjennelsen arbeidstakere opplever her, står i kontrast til det de opplever i andre sosiale sammenhenger, påpeker Langemyhr (til venstre) og førsteamanuensis Heidi Haukelien i det siste nummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning. Les forskningsartikkelen her.

Arbeidsgiver ønsket mer forskningskompetanse – tok offentlig ph.d. ved SOF, sør

Sykepleier Vigdis Aaltvedt jobber med demenssyke i Skien kommune. Nå har hun forsket på hvordan det blir lagt til rette for yngre personer med demens. De siste årene har Vigdis vært stipendiat ved SOF, sør, og i februar forsvarte hun doktorgradsarbeidet sitt. – Jeg er fremdeles ansatt i Skien kommune og arbeider som operativ sykepleier i demensteamet der. Den kunnskapen jeg har fått med meg gjennom doktorgradsarbeidet får jeg bruk for hele tiden, sier hun i et intervju med nettavisen Khrono. Les hele intervjuet her.

Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem

Tirsdag denne uka viet Aftenposten fire sider til Senter for omsorgsforskning sin forskningsrapport om ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem. Professor Terje Fredwall ved SOF, sør (UiA) er en av forskerne som har laget rapporten. Aftenpostens reportasje er bak betalingsmur, men kronikken kan leses gratis. Forskningsrapporten, som kronikken og reportasjen bygger på, kan også leses gratis og i sin helhet her.

Ny forskningsveiviser: Gjør det lettere å forske på kommunale helse- og omsorgstjenester

Mange vil forske på norske kommuner, og i kommunene er det interesse for å legge til rette for det. En ny forskningsveiviser, redigert av Per Gunnar Disch og Terje Fredwall ved SOF, sør, viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres. – Flere kommuner arbeider i dag systematisk med forskning, og de er allerede gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter. Vi vet samtidig at mange strever med å komme i gang eller få det helt til. Derfor har vi i denne veiviseren lagt vekt på å komme med gode beskrivelser, i tillegg til råd om hva som må til og hva du må huske på når du skal planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter, sier de to redaktørene. Les mer.