Hva er omsorg?

«Hva er omsorg?» I årets siste nummer av Tidsskrift for omsorgsforskning blir dette spørsmålet belyst av 24 nordiske omsorgsforskere. Én av disse er førsteamanuensis Terje Emil Fredwall fra Senter for omsorgsforskning, sør. Han har skrevet artikkelen «Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring». Denne og de andre tretten bidragene kan nå leses gratis på Idunn.no.

Én gang i året kommer Tidsskrift for omsorgsforskning med et eget temanummer. Denne uka ble nummeret «Hva er omsorg?» lansert, der de fjorten artiklene belyser spørsmålet på ulike måter og fra forskjellige synsvinkler:

– Målet var selvsagt ikke å innhente et entydig svar, men å skape rom for de svar et utvalg nordiske forskere har på dette spørsmålet, skriver de to redaktørene Oscar Tranvåg og Oddvar Førland i forordet til det omfattende temanummeret.

Tranvåg og Førland beskriver her hvordan de ulike bidragene får frem en både nyansert og mangfoldig forståelse av omsorg:

– Omsorg kan på den ene siden ses på som et grunnvilkår for mennesket – og derfor som livsnødvendig. Fra vugge til grav er vi prisgitt omsorgens mange livsbyggende uttrykk. Omsorg kan også være en tung og byrdefull erfaring, både for den som gir, og for den som mottar den. Noen ganger kan det noen omtaler som omsorg til og med erfares som kontrollerende og fungere disiplinerende, ja endog oppleves som et overgrep. Underlagt sine strukturelle, historiske og kulturelle rammevilkår gir ikke spørsmålet «Hva er omsorg?» enkle og entydige svar, skriver de to redaktørene.

Tidsskrift for omsorgsforskning utgis av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget.

Alle artiklene kan leses gratis her: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/03