> Hjem / NYHETER / Kompetanse – Kvalitet og RekrutteringKompetanse – Kvalitet og Rekruttering

      Endringene innen pleie og omsorgssektoren, med nye pasientgrupper og større behov rekruttering av personell har gitt nye utfordringer på ulike nivåer både for utdanningsinstitusjoner, planleggere i stat, region og kommune og utøverne av pleie og omsorgstjenester (artikkel i agderposten 3.juni 2010, skrevet av Runar Bakken og Per Gunnar Disch)

Regjeringen har på bakgrunn av dette tatt opp disse utfordringene spesielt i St. meld 25. (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer” Her gir regjeringen en oversikt over de framtidige hovedutfordringene og fastlegger både langsiktige og kortsiktige strategier i møte med dem. I meldingen legges det bl.a. vekt på at nye brukergrupper er kommet inn under omsorgstjenesten i kommunene og det stiller igjen krav til nye arbeidsformer og endret kompetanse. Samtidig vil økningen i antall eldre kreve en betydelig utbygging av tjenestetilbudet og rekruttering av personell med formell kompetanse .

For at kommunene skal klare dette løftet bl.a. med rekruttering har Regjeringen i St. meld 25 (2005 – 2006) varslet en økning av økonomiske rammer til kommunene for en utvidelse av personellkapasiteten med 10.000 nye årsverk i den kommunale omsorgstjenesten innen utgangen av 2009 og nye 12000 nye årsverk i inneværende stortingsperiode. Denne veksten forutsettes først og fremst brukt til å utvide tjenestetilbudet i sykehjem og hjemmetjenester ut fra lokale behov og prioriteringer.

Regjeringen hevder at disse årsverkene skal på plass. For å få på plass disse nye årsverkene har Sosial og helsedirektoratets ”Rekrutteringsprogram” blitt avløst av ”Kompetanseløftet – 2015”. Gjennom dette skal en aktivt være med på å rekruttere den nødvendige kompetansen. Kompetanseløftets uttalte målsetting er å øke faglig kompetanse innenfor den kommunale pleie- og omsorgsektor, og redusere antall uten formell fagkompetanse .

 

I media kan en få inntrykk av at arbeidsinnvandring er den eneste løsningen her. I dette ligger det mange utfordringer bl.a. i stor framtidig mangel på arbeidskraft innen pleie og omsorgsyrkene, i de land vi tenker å rekruttere fra. Dette er en omfattende diskusjon som vi ikke kan ta opp her. Vi vil heller se på en litt annen strategi vi mener det er viktig å følge opp og som den enkelte kommune raskt kan iverksette. Den store veksten og det virkelig store behovet for rekruttering kommer i 2015-20. Fram til da må vi bruke tida godt til å planlegge. og rekruttere.

 

I perioden fram mot utgangen av prosjektperioden til ”Kompetanseløftet” i 2015 og noen år videre mener vi at vi i større grad må ta oss anledning til å øke attraktiviteten i omsorgssektoren og heve statusen ved det å arbeide innenfor de kommunale helse- og sosialtjenestene. Vi vil derfor peke på en strategi i dette:

 

· Utvikle en kultur for kompetanse

· Øke og utvikle kompetansen.

· Ansette flere faglærte innenfor denne sektoren

· Redusere bruk av deltidstilsettinger

 

God kompetanse i sektoren vi være god økonomi på sikt for kommunene. Dette fordi bl.a:

 

Kompetanse fører til bedre kvalitetssikring for virksomheten

Kompetanse skaper trygghet hos brukeren

Kompetanse skaper tillit hos kolleger, ledelse og samarbeidspartnere

Kompetanse fører til arbeidsglede, trivsel og utvikling

 

Ved å ansette flere med større stillingsprosenter innenfor denne sektoren, handler dette om å senke arbeidsbelastningen, slik at det muliggjør kompetanseheving i form av kurs og etter- og videreutdanninger som igjen er med på å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys.

 

I sum mener vi at dette kan bidra til at elever/studenter, som møter dette feltet i sine praksisstudier, erfarer at dette er et sted hvor en både får tilgang på kunnskapsbasert fagutøvelse, og at det eksisterer rimelige karriereveier innenfor dette systemet. Vi mener derfor at å satse på denne strategien kan bidra til å øke, rekrutteringen, kompetansen og samtidig øke kvaliteten på tjenester som tilbys i sektoren.

 

I tillegg til dette har vi fått St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Denne er ennå ikke vedtatt men føringene ligger der.

 

Ser vi på forholdet og sammenhengen mellom Omsorgsmeldinga og Samhandlingsformen på utvalgte områder kan denne oppstillingen være verd å se nærmere på:

 

• Omsorgsplan: Utbygging av 12 000 omsorgsplasser innen 2015

ü Samhandlingsreformen foreslår etablering av bo- og behandlingstilbud i kommunene (før, istedenfor og etter sykehusbehandling)

 

• Omsorgsplan: 12 000 nye årsverk 2008- 2015 (tillegg til 10 000) kompetanseheving for de ansatte, sikre en større faglig bredde.

ü Samhandlingsreformen vil sikre en faglig styrking av kommunehelsetjenesten, flere faggrupper og større fagmiljøer

 

• Omsorgsplan: Tiltak for bedre medisinske oppfølging og styrke legetjenesten, herunder lokal norm- 40 % økning av leger i sykehjem

ü Samhandlingsreformen foreslår å styrke legetjenesten i kommunene og øke innsatsen overfor prioriterte grupper

 

• Omsorgsplan: Styrke dagaktivitetstilbud og økt aktiv omsorg

ü Samhandlingsreformen skal styrke forebygging og tidlig intervensjon

 

Dette gir ytterligere argumenter for å satse på Kompetanse – Kvalitet og Rekruttering

 

Høgskolesektoren vil gjerne være med på arbeide både med kompetanse, kvalitet og rekruttering. Undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester er etablert for både å styrke og utviklekompetansen i sektoren, bruk disse.

Runar Bakken og Per Gunnar Disch er begge knyttet til Senter for omsorgsforskning Sør, Avdeling Høgskolen i Telemark


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.