> Hjem / NYHETER / Bjørg Dale forsvarte 27. november...Bjørg Dale forsvarte 27. november sin avhandling "Kompenserende omsorg til pleieavhengige hjemmeboende eldre"

        Bjørg Dale ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder forsvarte 27. november sitt doktorgradgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Kompenserende omsorg til pleieavhengige hjemmeboende eldre"

Ved økende alder blir helsen som regel dårligere, og det sosiale nettverket tynnes ut. Når en persons egenomsorgskrav blir større enn egenomsorgsevnen vil kompenserende omsorg (uformell og/eller formell) ofte være nødvendig. I denne undersøkelsen inkluderte formell omsorg hovedsakelig hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og uformell omsorg ble gitt av ektefelle, familie eller andre.

Totalt 242 personer på Agder som var 75 år eller eldre ble intervjuet i sitt eget hjem. Alle mottok hjemmesykepleie.

Dales avhandling viser at fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne i utvalget var god. Likevel mottok deltagerne et betydelig omfang av formell og uformell omsorg, og omsorgsgiverne så ut til å utfylle hverandre. Personlige omsorgsoppgaver, som ivaretakelse av personlig hygiene og påkledning, ble hovedsakelig ivaretatt av formelle omsorgsgivere. Uformelle omsorgsgivere, hovedsakelig ektefelle/partner og barn/svigerbarn, utførte mest praktiske oppgaver som klesvask, handling, småreparasjoner, hagearbeid og snømåking. Fysisk funksjonsevne og opplevelse av sosial støtte hadde klar sammenheng med mottak av hjemmesykepleie og familieomsorg, mens psykisk helse i dette utvalget viste seg å ikke ha sammenheng med noen type kompenserende omsorg. Tilgangen på ulike typer sosialt nettverk var god. De fleste av pasientene var fornøyd med hjemmesykepleien, men bedre kontinuitet og informasjon om kommunens tjenestetilbud var et savn. De fleste var også komfortable med å motta familiehjelp.

Resultatene tyder på at fordelingen av omsorgsoppgaver mellom det formelle og uformelle hjelpeapparatet fungerte hensiktsmessig. Utfordringer knyttet til en forventet økning i antall omsorgstrengende eldre understreker viktigheten av at sykepleiere i hjemmebasert omsorg utnytter tilgjengelige ressurser best mulig, og at de samarbeider tett med den eldres familie og annet uformelt nettverk.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.