> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Seminaruke på Metochi studiesenter på Lesvos

    Senter for omsorgsforskning—Sør har sammen med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) organisert en seminaruke ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas. Totalt deltar 25 vitenskapelig ansatte fra Høgskolen i Telemark, UiA, Linköpings universitet og Högskolan Väst i Sverige i løpet av perioden 10.06.10—17.06.10 i aktivitetene. FoU-seminaret skal bidra til at deltakerne øker sin kompetanse i forhold til vitenskapelig arbeid og formidling samt få et utvidet syn på sitt virke i et nordisk samarbeid.
       

Interkommunalt helseprosjekt Setesdal

     

Senter for omsorgsforskning - Sør har knyttet til seg prosjektet "Interkommunalt helseprosjekt Setesdal" med universietslektor Grete Vabo (UiA) som prosjektansvarlig. Vabo ønsker med dette prosjektet å kartlegge hvilke kriterier som må være tilstede for at dokumentasjon av sykehjem får et faglig og juridisk forsvarlig innhold. Ved at en ansvarlig person ved de aktuelle sykehjem er aktivt med i implementeringen av nye rutiner så håper man at dette kan bidra til bedre rutiner for dokumentasjon og stimulere til økt interkommunalt samarbeid.

Les mer:

På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur

       

I en ny rapport fra Senter for omsorgsforskning-Sør tar forfatter, Runar Bakken utgangspunkt i spørsmålet hvorvidt kjønn utgjør en betydningsfull meningskategori i den pensumlitteraturen som blir benyttet i utdanning av sykepleiere i Norge. Last ned rapporten i PDF nedenfor

      Songdalstunet bo- og omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Vest-Agder, deltok i et prosjekt med bruk av lavendel eterisk olje til demente med uro og forstyrret nattesøvn. Det resulterte i mindre uro, aggresjon, angst og trøtthet hos mange av deltakerne. Enkelte beboere har sågar sluttet med sovemedisin.

Omsorg - i fortid, nåtid og fremtid

      Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap inviterer til konferanse på Tyholmen Hotel i Arendal 14. og 15. juni 2010. Høsten 2010 samler Universitetet i Agder sin aktivitet i Aust-Agder i Grimstad. Dette avslutter en 90 år gammel helsefaglig utdanningstradisjon i Arendal. Slike skifter er interessante fordi de åpner mulighetene for å løfte opp og diskutere de erfaringene som har skapt tradisjon. De åpner mulighetene for å forstå historien og fremtiden på nye måter, og gir anledning til å videreføre og justere retning på arbeidet. Konferansen vil beskrive, analysere og diskutere ulike aspekter ved omsorg og omsorgspraksiser både historisk og nåtidig. Les mer

Enorm vekst i helseimport

      Omsorgssektoren lokker ikke mange nok til å utdanne seg til helsearbeidere. Løsningen blir import av pleiere. – Det er ikke noe galt i arbeidsinnvandring i seg selv, men det blir problematisk hvis man ellers bare lar sektoren være som den nå er, sier helseforsker Runar Bakken, som mener omsorgsfeltet skriker etter modernisering og statusheving (Vårt land 10.03.2010). Les mer

Screening - en hjelp til å identifisere eldre i fare for underernæring

        Underernæring eller risiko for underernæring er et stort problem blant eldre pasienter.Studier har vist at eldre med mild kognitiv svikt/tidlig stadium av demenssykdom har økt risiko for underernæring. Det skriver førsteamanuensis Ulrika Söderhamn ved Senter for omsorgsforskning - Sør, Universitetet i Agder i sin artikkel. Hun trekker frem screening som et nyttig hjelpemiddel for å identifisere eldre som står i fare for å bli underernært. Les hele artikkelen her
        Prosjektet – Framtidas omsorgsbilde – slik det ser ut på tegnebrettet ble avsluttet 31.12.09. En viktig del av prosjektet var å bygge opp en database over alle elektroniske omsorgsplandokumenter i norske kommuner. Målsettingen med denne databasen er å gjøre plandokumentene kjent – slik at en kan få større innsikt i planprosesser og også se hva slags planer nabokommunen eller kommuner en tenker å samarbeide har
        Bjørg Dale ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder forsvarte 27. november sitt doktorgradgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var "Kompenserende omsorg til pleieavhengige hjemmeboende eldre"

Kommunene vil ha mer frivillig innsats i eldreomsorgen

      Nesten sju av ti kommuner mener at det er et stort behov for frivillige omsorgsytere i tiden framover, ifølge undersøkelse. Undersøkelsen er laget av Senter for omsorgsforskning - Sør på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Resultatet viser at kommunene ser et stort behov for hjelp fra frivillige, både organisasjoner og enkeltmennesker, i omsorgstjenesten (Dagbladet nett 11.11.09). Les mer

Kutter sykehjem

      Statsminister Jens Stoltenberg har lovet alle rett til sykehjemsplass. Men kommunene vil heller bygge omsorgsboliger. Det holder ikke for å møte eldrebølgen, advarer ny rapport. Fram til 2050 vil antallet over 80 år øke med 340.000 (Dagsavisen 12.11.2009). Les mer
      Hvordan kan vi løse krisa i eldreomsorgen? Forfatteren av "Englevakt", Runar Bakken ved Senter for omsorgsforskning- Sør, er klar i sin tale: Hovedproblemet er at pleie- og omsorgs sektoren har gjort seg avhengig av en kvinne rolle som er i ferd med å gå ut på dato.
      Prosjektet ”Omsorg i plan” er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektet har sitt utgangspunkt i St. meld. 25 (2005 – 2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” der regjeringen oppsummerer strategier for å møte både dagens og framtidas utfordringer i den kommunale omsorgstjenesten. Gjennom meldingen blir kommunene oppfordret til å ta tak i omsorgsutfordringene i et langsiktig perspektiv gjennom bl.a. å utvikle strategiske og handlekraftige planer. Rapporten er skrevet av Per Gunnar Disch ved Høgskolen i Telemark og Einar Vetvik ved Diakonhjemmet høgskole.
    Temark Fylkeskommune har i flere år samarbeidet med Hubei-Province i Kina for å skape en platform for bilateral næringsutvikling. Hvert år har samarbeidet blitt markert med en konferanse i Telemark eller Hubei. I år skal arrangementet holdes i Telemark i tidsrommet 7.-10- september
    Regjeringen har nylig oppnevnt et utvalg som skal utrede innovative løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer
    En omfattende undersøkelse om eldre på Agder skal gi mer kunnskap om oppfølging av dem som står i fare for underernæring. I disse dager svarer 450 eldre over 65 år på Agder på en undersøkelse om fare for underernæring, og hvordan de vurderer egen helse i dagliglivet (Agderposten 8. juni 2009).
    I disse dager lanseres boken "Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt" av Helge Svare. I den forbindelse inviterer Universitetsforlaget i samarbeid med Høgskolen i Telemark til lanseringsseminar onsdag 17 juni. Pleie- og omsorgssektorens (u)kultur, lønn, spesielle rekrutteringstiltak og status er stikkord når forfatteren antyder hva som skal til for å få flere menn til å ville jobbe med pleie og omsorg. Og det trengs. Norge trenger mer enn hundre tusen nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren de neste tiårene. For å møte denne utfordringen må også flere menn velge slikt arbeid.
      Interessen for å etablere undervisningshjemmetjenester i sin kommune har vært stor. Etter søknadsfristens utløp kunne Helsedirektoratet telle hele 50 søknader fra alle landets fylker. Tidspunket for offentliggjøring av hvilke kommuner som får oppgaven med å etablere undervisningshjemmetjenester vil man komme tilbake til, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.
    Bortimot 40 deltakere hadde tatt veien til Kristiansand da fagdagen med temaet ’Aldring og psykisk helse – Hva viser forskningen, fremtidige utfordringer’ ble holdt ved Universitetet i Agder torsdag 7. mai. Fagdagen ble arrangert som et samarbeid mellom Fakultet for helse- og idrettsfag (UiA), Undervisningssykehjemmet i Songdalen og det nyopprettede Senter for omsorgsforskning – Sør.

Skal forske på omsorg

      Et nytt forskningssenter ved Universitetet i Agder skal gi kunnskap om de myke verdiene i helsetjenesten. Universitetet i Agder skal sammen med Høgskolen i Telemark drive et nytt senter for forskning på omsorg. Tildelingen ble annonsert av Helse- og omsorgsdepartementet i dag (Agderposten 17. juni 2008). Les mer

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.