> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Statistisk forskning viser at for å kunne holde utfordringene og
kostnadene under kontroll i den kommunale omsorgstjenesten, må
familieomsorgen holdes konstant,vedlikeholdes og videreutvikles. Det blir
derfor viktig for omsorgspolitikere i denne perioden å arbeide med hvordan
den kommunale omsorgstjenesten i større grad kan ivareta og styrke
samhandlingen mellom omsorgsytere i familie og sosialt nettverk og den
offentlige omsorgstjenesten, skriver Per Gunnar Disch i Agderposten
19.01.12.

Noen tema fra kurset:

  • Hva ønsker du å vite ? Om å konkretisere innholdet i spørreskjemaet
  • Spørsmåls- og svarprosessen: hva skjer når vi svarer på standardiserte spørsmål ?
  • Tips til et bedre spørreskjema
  • Ulike spørsmålstyper: hvordan måle fakta, atferd og holdninger ?

The quest for mental health penetrates many areas of life at individual, societal and political levels. The conceptualization of positive mental health is in the hands of a multitude of professionals and scientists such as psychiatrists, psychologists and social workers. Positive mental health has acquired scientific status in different forums, most notably mental health hygiene, mental health promotion, and positive psychology. At close scrutiny, however, positive mental health appears to be narrowly defined by the medical sciences through negation of mental illness, and by the social science through adopting normative Western neo-liberal standards of the good life.

Et prosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Telemark, Skien kommune og Porsgrunn kommune om deltidsutdanning av Vernepleiere

  Som et bidrag til å styrke lederrollen i den kommunale omsorgstjenesten har Senter for omsorgsforskning Sør fått i oppdrag av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Songdalen å gjennomføre et kurs i ledelse for ledere i kommunal omsorgstjeneste. 25 ledere fra kommunene Songdalen, lindesnes og Mandal har nå gjennomført kurset.        
      Behandling av ulike former for sår er en viktig del av sykepleiernes ansvarsområde både i sykehjem og i hjemmesykepleien. I dette aksjonsforskningsprosjektet som er et samarbeid mellom UiA, Kristiansand, Songdalen og Grimstad kommune ser man nærmere på hvilke erfaringer sykepleiere gjør ved bruk av tetre og aloe vera i behandlingen av sår. Last ned hele rapporten her
         
      Senter for omsorgsforskning har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge omfanget av tilbud til eldre i alle landets kommuner, vurdere eksisterende tiltak samt utarbeide forslag til egnet opplæring, tilrettelegging og organisering av aktiv omsorg i kommunene. Prosjektet startet opp i august 2011 og går fram mot sommeren 2012.
         
      Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utgitt rapporten "Omsorgstjenestens mange mellommenneskelige møter - en kartleggingsstudie i fem regioner om omsorgstjenestens møte med mennesker med innvandrerbakgrunn" (1/2011). Formålet med kartlegginen er blant annet å undersøke hvilke erfaringer omsorgstjenesten har, og i hvilken grad den kommunale omsorgstjenesten forbereder seg på et større kulturelt mangfold, skriver forfatterne Per Gunnar Disch og Halvor Fauske.
Last ned rapporten i PDF
         
      Sentrene for omsorgsforskning har utarbeidet felles årsmelding for virksomheten i 2010. Meldingen viser at 2010 har vært et år med stor aktivitet både når det gjelder forskning, utvikling og formidling rettet mot praksisfeltet (foto: NFR). Last ned årsmeldingen i PDF
         
      Senter for omsorgsforskning Sør har for første gang invitert til nettverkssamling for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester – samlingen ble lagt til Songdalen 12.-13. mai 2011. Dagen inneholdt en rekke spennende presentasjoner av ulike FoU-prosjekter samt kurs i søknadsskriving
    Den 19. mai arrangerte Senter for omsorgsforskning-Sør og Senter for e-helse, åpen fagdag om fremtidens omsorgstilbud. Kåre Hagen som leder det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede og foreslå innovative grep for å møte utfordringene i fremtidens eldreomsorg, tok turen til UiA for å snakke om noen av de temaene som utvalget arbeider med. Video av hele foredraget kan lastes ned her
         

Hvem kan svømme under eldrebølgen?

      Å kunne anvende forskningsbasert kunnskap er viktig for å holde seg flytende når eldrebølgen kommer. Som sykepleiere må vi jobbe på en profesjonell måte som gir mest mulig til de personene som trenger omsorg og hjelp, og da må vi også benytte den kunnskapen som gir oss verktøy og gjør dette mulig. Vi må anvende forskning og vitenskapelig basert kunnskap (Artikkel i Sykepleien, Forskning 4/2010, s. 259). Last ned PDF
      Den 10. desember var siste samlingen i et opplæringsprogram for førstelektorkandidater i regi av Institutt for helse- og sykepleivitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA. Flere av prosjektene i programmet har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning Sør som har som mål å styrke praksisnær kunnskap blant annet gjennom veiledning og undervisning. innen omsorgsfeltet blant annet gjennom utvikling, formidling og forvaltning av kunnskap.

Kommunene er ikke godt nok forberedt

      Om ti år blir en hel generasjon av arbeidsinnvandrere en del av eldrebølgen i Norge - det er ikke kommunene forberedt på. Kommunene er ikke godt nok forberedt på at arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970- tallet blir en del av eldrebølgen. Forskerne mener det er viktig at kommunene ser på tiltak for å gi eldre med minoritetsbakgrunn likeverdige omsorgstjenester (NRK Østafjells 17.11.2010). Les mer

Senter for e-helse og Senter for omsorgsforskning – Sør inviterer til åpen fagdag om fremtidens omsorgsutfordringer torsdag den 2. desember kl 10.00 i vrimlehallen på Campus Grimstad. Fagdagen vil ta utgangspunkt i hvilke utfordringer omsorgsfeltet står overfor i tiden som kommer og hvilke virkemidler man kan ta i bruk i møte med disse utfordringene. Fagdagen er åpen for alle interesserte og vil ha tre delarrangement, det vil være mulighet til å delta på hele eller deler av dagen

Senter for omsorgsforskning gir deg smakebiter på hva som skjer

      De fem regionale sentrene for omsorgsforskning har sammen utarbeidet et felles fagblad. Fagbladet gir deg noen eksempler på hvilke prosjekter som foregår ved hvert regionale senter og gir en indikasjon på hva våre brukere og oppdragsgivere kan forvente av oss fremover. Hensikten med utgivelsen er å spre kunnskap om sentrene og deres FoU-virksomhet. Fagbladet vil utgis to ganger i året. Last ned PDF
        Kommuner, kommunale og fylkeskommunale eldreråd på Agder, og mange frivillige organisasjoner har de siste årene tatt tak utfordringen fra myndighetene om å gi omsorgstjenestene en mer aktiv profil. Videre har Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur - og kirkedepartementet i samarbeid etablert ”Den kulturelle spaserstokken”, som skal bidra til å gi eldre et tilgjengelig og profesjonelt kulturtilbud. Tiltakene som er iverksatt viser et omfattende engasjement og en stor bredde i kulturtilbudet for eldre også i vår region. Men kan disse bli bedre og mer innholdsrike? (Artikkel i Agderposten 8. juni 2010)

Nyhetsbrev nr. 1 - juni 2010

       

Senter for omsorgsforskning - Sør har nå utarbeidet sitt første nyhetsbrev. Vi håper at disse nyhetsbrevene kan bidra til å spre informasjon om senterets virksomhet både til dem som jobber med omsorg til daglig, men også til personer som arbeider med omsorgsrelaterte spørsmål på politisk og forvaltningsmessig plan. Senteret tar sikte på å gi ut jevnlige nyhetsbrev med oppdatert og relevant informasjon innen omsorgsfeltet i region Sør. Last ned (PDF)

      Senter for omsorgsforskning - Sør arrangerte den 5. november konferansen "Samhandling i praksis - inspirasjon mot 2015". Omkring 150 deltakere fra ulike sektorer hadde tatt turen til Papirbredden i Drammen denne dagen for å høre mer om hvilke utfordringer og muligheter kommunesektoren står overfor i årene som kommer.
      Endringene innen pleie og omsorgssektoren, med nye pasientgrupper og større behov rekruttering av personell har gitt nye utfordringer på ulike nivåer både for utdanningsinstitusjoner, planleggere i stat, region og kommune og utøverne av pleie og omsorgstjenester (artikkel i agderposten 3.juni 2010, skrevet av Runar Bakken og Per Gunnar Disch)

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.