> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Bo trygt og godt hjemme- en forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi, rapport 7/2012

Rapporten er utarbeidet av Aud Findal Dahl og Mariann Fossum.Dette er en sluttrapport fra forstudiet "Bo trygt og godt hjemme" som er utført på oppdrag fra Overordnet strategisk samarbeidsutvalg(OSS). Kristiansand kommune er prosjektansvarlig. Universitetet i Agder v. Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med Senter for eHelse og omsorgsteknologi har gjennomført forstudien. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge status og å synliggjøre potensialet samt gi anbefalinger for fremtidige FOU-prosjekt innen velferdsteknologi i Agder.

Les Rapport her

Konferanse "Et nordisk blikk på samhandling" Gjøvik 24-25 oktober

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle praksisnær forskning, utveksle erfaringer og inngå nye relasjoner innen. Program og påmelding

Senter for Omsorgsforskning Sør har påtatt seg å utvikle et nasjonalt opplæringsprogram innenfor aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukergrupper innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Det vil gjennomføres et Pilotprosjekt i Vestfold vår 2013

Påmelding

Oppmerksomhet rundt fysisk aktivitet blant eldre

      Stipendiat, Kari Sundslis prosjekt om egenomsorg og helse blant eldre hjemmeboende blir omtalt i NRK-Dagsrevyen den 26.11.2012. Se klipp og intervju her      
               

Senterbladet 2012/2013

       

Senterbladet utgis annethvert år, og inneholder først og fremst et par prosjektpresentasjoner fra hvert av de fem regionale sentrene. De fem sentrene for omsorgsforskning ligger i Sør (Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark), Vest (Høgskolen i Bergen), Nord-Norge (Universitetet i Tromsø), Midt-Norge (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Østlandet (Høgskolen i Gjøvik). Her viser vi litt av arbeidet som gjøres ved sentrene, og du finner også litt om hva vi kan bidra med overfor kommuner og andre, samt kontaktpersoner i de ulike regionene.

Bladet kan lastes ned digitalt her.

Senteromtale i Public Service Review

        I artikkelen "The Must vunerable" i tidsskriftet Public Service Review: issue 24, blir Senter for omsorgsforskning-Sør omtalt. Her synliggjøres både senteret som helhet, men også utvalgte prosjekter innen senteret. Last ned i PDF her.

Senter for omsorgsforskning Sør ved Fakultet for Helse- og sosialfag har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et Opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Opplæringsprogrammet vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten kompetanse i aktiv omsorg. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Går over fire samlinger på to dager.

500 har allerede gjennomført opplæringsprogrammet- de fleste har også tatt eksamen. Studiet har fått gode tilbakemeldinger, og har ført til at mennesker med omsorgsbehov har fått en bedre hverdag med kultur og aktiviteter

Senter for omsorgsforskning inviterer til karriereseminar

        Så lenge vi har en opprykksordning hvor alle ansatte i førstestilling som er kompetent til en toppstilling kan gis et
personlig opprykk, så konkurrerer vi bare med oss selv om et eventuelt opprykk til toppstilling. Gjennom dette seminaret presenterer professor ved Universitetet i Tromsø, Gunnar Hartvigsen hvordan vitenskapelig ansatte i førstelektor- eller førsteamanuensis-stilling gjennom målrettet innsats kan rykke opp til henholdsvis dosent eller professor. Last ned program.

Revidert strategisk plan ved Senter for omsorgsforskning-Sør

      Senter ved omsorgsforskning-Sør har nå revidert sin strategiplan 2010 - 2014. Etter fire år var det behov for å videreutvikle og konkretisere den gamle strategiplanen. Mye har skjedd siden etableringen i 2008, og senterets virksomhet har endret seg i takt med utviklingen innen omsorgsfeltet som helhet. Et overordnet strategisk satsingsområde for planperioden vil være "Samhandling i praksis" med grunnlag i kommunenes muligheter og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Her vil økt samarbeid med utviklingssentrene stå sentralt. Planen kan lastet ned her.
         

Praktisk forskningsveileder for kommunene

  For å inspirere til økt forskningsaktivitet er det utarbeidet en praktisk håndbok for hvordan den enkelte kommune kan medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgssektoren. Å styrke kunnskapsgrunnlaget i de kommunale helse- og omsorgstjenesten er nødvendig for å sikre bedre og mer framtidsrettet tjenester. For å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene tar i bruk og formidler ny kunnskap, har kommunene i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fått ansvar for å medvirke og tilrettelegge for forskning. Les mer her  
 
         

Kommunal omsorg - i plan?

         
Prosjektet "Kommunal omsorg - i plan? Status i 2011 - utfordringer mot 2025" er en oppfølging av prosjektet "Framtidas omsorgsbilde - slik det ser ut på tegnebrettet", som Senter for omsorgsforskning gjennomførte på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Formålet med denne oppfølgingen er å belyse status i 2011 og utfordringene som kommunene ser frem mot 2025, for arbeidet med planlegging og gjennomføring av strategier for å møte omsorgsutfordringene som kommer.Last ned rapport i PDF    
 
         

Olle Söderhamn har gått bort

 
   

Professor ved Fakultet for helse- og idrettsfag og faglig leder ved Senter for omsorgsforskning-Sør, Olle Söderhamn døde julaften ved Frivolltun sykehjem etter lang tids sykdom. Olle ble 62 år gammel. Våre tanker går til hans kone Ulrika, og øvrig familie. Olle Söderhamn var et varmt og klokt medmenneske og en faglig drivkraft ved fakultetet og senteret, og hans bortgang vil etterlate seg et stort tomrom blant familie, venner og kolleger.

Söderhamn har sin doktorgrad fra Linköpings universitet i 1998 og ble senere professor ved Högskolen Väst i Trollhättan. Han kom til Universitetet i Agder som professor i 2006 ved Fakultet for Helse- og idrettsfag. Olles betydelige engasjement og innsats for omsorgsforskning verdsettes høyt blant kolleger både i inn- og utland og hans arbeid har fått betydning langt ut over landets grenser. I tillegg til hans arbeid som professor og faglig leder ved UiA, hadde Olle Söderhamn en rekke roller og verv, herunder redaktør for tidsskriftet Nordisk sygepleieforskning.

Hans arbeid og våre minner om ham vil leve videre. Fred over Olles minne.

 
           

Dokumentasjon av sykepleie - Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

         
 
    Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge rutiner i forhold til det å dokumentere sykepleie. Det har vært gjennomført intervju av utvalgte ansatte i hjemmesykepleie og sykehjem, og en spørreundersøkelse ut mot øvrige ansatte i samme arena.Prosjektet har foregått i følgende fire Setesdalkommuner i perioden oktober 2010 - juli 2012: Bykle, Valle, Bygland og Evje. Setesdal regionråd er ansvarlig for prosjektet som er et delprosjekt i tilknytning til det større interkommunale helseprosjekt som har pågått i samme kommuner i mer eller mindre samme tidsrom. Last ned rapport (PDF)

Vold i nære relasjoner - Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep med fokus på hjemmetjenestens pasienter

             
   
    Mål for prosjektet var å rette søkelyset på kunnskap, kompetanse og organisering som har innvirkning på hjemmetjenestens evne til å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep. Prosjektet ble forankret i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Skien kommune som ble vedtatt av Bystyret den 06.09.12. Det ble gjennomført individuelle og fokusgruppeintervjuer av ansatte i hjemmetjenesten og annet nøkkelpersonell i Skien kommune i perioden desember 2012 til mai 2013. Rapportens hensikt er å formidle konkrete og praktiske tiltak og anbefalinger om innhold og organisering av tjenestene for å møte utfordringene knyttet til eldre pasienter som er offer for vold i nærer relasjoner. Prosjektet ble finansiert av det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet, samt gjennom samarbeidsmidler bevilget av Høgskolen i Telemark. Last ned rapport(pdf)  

Skal bidra til et helhetlig tilbud

           
 
    Senter for omsorgsforskning-Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Høgskolen i Telemark er et av studiestedene som tilbyr opplæringen. Første kull startet i fjor høst og har hatt 25 deltakere. Nå er det mulighet for å melde seg på til neste runde.Gjennom studiet Aktiv Omsorg skal deltakerne få økt forståelse for samspillet mellom kultur, aktivitet, helse og trivsel. I april starter et nytt kurs.Les hele artikkelen her.  
           

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud (UHT) arrangerer i samarbeid med utviklingssenter for sykehjem (USH,Ål kommune), Fylkesmannen i Buskerud, Senter for omsorgsforskning-Sør og Høgskolen i Buskerud og Vestfold seminar med tittel "Fra prosjekt til virkelighet" mandag 2.juni kl 10.00-kl.16.00.

Implementering av ny kunnskap er en utfordring for USHT. Konferansen vil kunne bidra til hvordan en metodisk kan arbeide for at kunnskapen skal kunne anvendes i klinisk praksis.

Nå er arbeidet igang med ny strategiplan for en ny fireårsperioden for Senter for omsorgsforskning-Sør

HelseOmsorg21- et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Regjeringen fikk i juni overlevert ny strategi for bedre folkehelse - et nasjonalt forsknings-og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Denne strategien blir viktig for regjeringens prioriteringer framover uttalte statsministeren ved overrekkelsen.

Les hele HelseOmsorg21 her

Besøk av Stortingets Helse-og omsorgskomite

Torsdag 25.september hadde UiA besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomite. De ble tatt imot av dekan Stephen Seiler og Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe.

Deretter var det en kort informasjonsrunde med hhv Stephen Seiler og Rune Fensli før de vandret ut på besøk i klinikklab og Smarthus.

 

I presentasjonen fra dekan ble senteret behørig presentert som et viktig senter for forskningssamarbeid med kommunene.

Flere av medlemmene i komiteen ga også uttrykk for at de kjente til senterets virksomhet som en positiv aktør i samfunnet.

I tillegg til komitemedlemmene, deltok også fylkesmann Øystein Djupedal og fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i følget.

Høgskolen i Telemark i samarbeid med Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning-Sør tar opp et sentralt tema -Innovasjon i hjemmetjenestene-i kjølvannet av samhandlingsreformen denne dagen. Foredragsholdere er professor Nico van Meeteren fra Nederland, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo og professor Kirsti-Iren Skovdal fra Høgskolen i Buskerud/Vestfold.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.