> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Senter for omsorgsforskning Sør ved Fakultet for Helse- og sosialfag har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et Opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Opplæringsprogrammet vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten kompetanse i aktiv omsorg. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Går over fire samlinger på to dager.

500 har allerede gjennomført opplæringsprogrammet- de fleste har også tatt eksamen. Studiet har fått gode tilbakemeldinger, og har ført til at mennesker med omsorgsbehov har fått en bedre hverdag med kultur og aktiviteter

Senteromtale i Public Service Review

        I artikkelen "The Must vunerable" i tidsskriftet Public Service Review: issue 24, blir Senter for omsorgsforskning-Sør omtalt. Her synliggjøres både senteret som helhet, men også utvalgte prosjekter innen senteret. Last ned i PDF her.

Senterbladet 2012/2013

       

Senterbladet utgis annethvert år, og inneholder først og fremst et par prosjektpresentasjoner fra hvert av de fem regionale sentrene. De fem sentrene for omsorgsforskning ligger i Sør (Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark), Vest (Høgskolen i Bergen), Nord-Norge (Universitetet i Tromsø), Midt-Norge (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Østlandet (Høgskolen i Gjøvik). Her viser vi litt av arbeidet som gjøres ved sentrene, og du finner også litt om hva vi kan bidra med overfor kommuner og andre, samt kontaktpersoner i de ulike regionene.

Bladet kan lastes ned digitalt her.

Oppmerksomhet rundt fysisk aktivitet blant eldre

      Stipendiat, Kari Sundslis prosjekt om egenomsorg og helse blant eldre hjemmeboende blir omtalt i NRK-Dagsrevyen den 26.11.2012. Se klipp og intervju her      
               

Senter for Omsorgsforskning Sør har påtatt seg å utvikle et nasjonalt opplæringsprogram innenfor aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukergrupper innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til funksjonshemmede. Det vil gjennomføres et Pilotprosjekt i Vestfold vår 2013

Påmelding

Konferanse "Et nordisk blikk på samhandling" Gjøvik 24-25 oktober

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle praksisnær forskning, utveksle erfaringer og inngå nye relasjoner innen. Program og påmelding

Bo trygt og godt hjemme- en forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi, rapport 7/2012

Rapporten er utarbeidet av Aud Findal Dahl og Mariann Fossum.Dette er en sluttrapport fra forstudiet "Bo trygt og godt hjemme" som er utført på oppdrag fra Overordnet strategisk samarbeidsutvalg(OSS). Kristiansand kommune er prosjektansvarlig. Universitetet i Agder v. Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med Senter for eHelse og omsorgsteknologi har gjennomført forstudien. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge status og å synliggjøre potensialet samt gi anbefalinger for fremtidige FOU-prosjekt innen velferdsteknologi i Agder.

Les Rapport her

Ny rapport har fått Mediaoppslag

Senter for Omsorgsforskning Sør publiserte i august rapporten " Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og omsorgssektor" av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen. Rapporten tar for seg de ufaglærte sin holdning til det å ta en formell utdannelse. Det er ca. 30% ufaglært arbeidskraft i kommunal pleie- og omsorgssektor. Hva er årsakene til at at ufaglærte velger å skaffe seg denne formelle kompetansen eller lar være? Hvilke utfordringer er det med en stor andel ufaglærte i sektoren?

Dagsavisen 22.08.12 "Ufaglærte setter sprøyter og renser sår"

Dagsavisen 29.08.12 "Frykter alvorlige feil"

Kronikk av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen 29.08.12 "Ufaglærte behandler sykehjemspasienter

         
For tredje gangen har Senter for omsorgsforskning–Sør arrangert en FoU-uke på Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas. I år deltok totalt 28 vitenskapelig ansatte fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og fra Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Göteborgs universitet, Linköpings universitet og Högskolan Väst i Trollhättan i kurs om forskningsveiledning 16/6–23/6 2012.      
        Senter for omsorgsforskning Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet rapporten om holdninger til formell utdanning blant ufaglærte. Bakgrunnen for studien er at omkring 30 prosent av de ansatte i kommunal pleie- og omsorgssektor ikke har formell utdaning, samtidig som man ser at kommunene i stadig større grad blir stilt overfor kompetanskrevende oppgaver. Det finnes ikke norske studier som eksplisitt undersøker om det er en sammenheng mellom sosiale klasser og eventuell positiv/negativ holdning til formell utdanning innenfor denne sektoren. Derfor har denne studien først og fremst til hensikt å avklare om det kan sies å være en slik sammenheng, hva som kan ligge til grunn for en eventuell motstand. Prosjektet er gjennomført av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen ved Senter for omsorgsforskning Sør. Last ned rapport  
             

Artikkel om Harry Stack Sullivan

Harry Stack Sullivan er kjent for å være grunnleggeren av interpersonell psykiatri. Han ville flytte psykiatriens blikk fra det intrapersonelle til det interpersonelle og var kritisk til illusjonen om at individet har en fast personlighet.

Les artikkel

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning Sør kartlagt omfanget av tilbud til eldre i alle landets kommuner,vurdert eksisterende tiltak samt utarbbeidet forslag til egnet opplæring, tilrettelegging og organisering av aktiv omsorg i kommunene. Prosjektet har foregått i tidsrommet august 2011- mai 2012.

Rapport i PDF

Forskningsdagene 2012: Fagseminar "Innovasjon i kommunal omsorgstjeneste"

Et seminar i regi av Fakultet for helse og sosialfag og Senter for Omsorgsforskning Sør.Seminaret er en del av programmet for Forskningsdagene 2012 ved Høgskolen i Telemark som foregår i tidsrommet 19-30 september. Det ble avhold et vellykket fagseminar 25.september

Gründercamp for vernepleierstudenter

Tidenes første gründercamp ved Fakultet for helse og sosialfag ble arrangert med stor skaperglede 10. og 11. mai. Studentene hadde mange gode løsninger på hvordan innovasjon kan bidra til å løse daglige utfordringer hos mennesker med funksjonshemminger.

Les mer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder har i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning arrangert regional nettverkssamling i Fevik.

Utvikling av kunnskap i praksis 14.November 2012

Senter for omsorgsforskning – Sør, inviterer til konferanse. I konferansen vil det bli presentert gode prosjekter knyttet til kvalitetsforbedring av helsetjenester til multisyke eldre på tvers av forvaltningsnivåer. Vi vil binde prosjektene sammen gjennom å følge en pasienthistorie fra pasienten er hjemmeboende, til pasienten legges inn i sykehus og kommer tilbake til kommunehelsetjenesten. For program og påmelding se her

Arendalskonferansen 12. og 13. juni 2012

Arendalskonferansen skal utvide begrepet konferanse til å bli en fremtidsrettet og fleksibel læringsarena som løfter engasjement for Det gode livet i kommunene og beveger til ny praksis.

Les mer

Et nordisk blikk på samhandling

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Les mer

De eldste kan klare mer selv

Doktorgradsstipendiat Kari Sundsli blir intervjuet i Fædrelandsvennen angående sin studie blant hjemmeboende eldre

Les mer

Senter for omsorgsforskning Sør og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold har i fellesskap gjennomført en evaluering av et kompetanseprogram innen lindrende behandling og omsorg. Evalueringen har kartlagt hvorvidt deltakerne selv har opplevd å ha en klinisk nytteverdi av kompetanse programmet og om det har bidratt til å stimulere til økt samhandling mellom kommunene. Arbeidet er gjennomført av prosjektkoordinator for utviklingssenter for sykehjem Vibeke Bostrøm og seniorrådgiver ved Senter for omsorgsforskning, Sør Per Gunnar Disch.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.