> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Fredag 9 januar 2015 vil PhD stipendiat Kari Sundsli forsvare sin doktorgrad ved NTNU . Avhandlingens tittel er «Engasjement, kunnskap og autonomi – møte med en ny generasjon eldre fra urbane strøk: Studier om egenomsorg og helse».

Kari Sundsli’s prosjekt har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning – Sør ved UiA, Grimstad, og det har vært finansiert av Norges forskningsråd. Hennes hovedveileder har vært professor Olle Söderhamn ved UiA.

Nytt år og nye muligheter for alle som ønsker å utvikle tjenestene ved å ha økt fokus på forskning i omsorgssektoren.

UiA –dagen 2014

Torsdag 20.november var det UiA-dagen 2014- årsfest for ansatte. Dagen ble feiret med både seminar med Geir Lippestad og utstillinger.

Geir Lippestad’s hovedlegg hadde tema: «Verdier og samfunnsbygging». Han reiste mange viktige verdispørsmål som er aktuelle både for undervisere og andre.

I Vrimlehallen hadde mange stilt opp med informasjonsmateriell og presentasjoner fra sine enheter. Og der var også Senter for omsorgsforskning-Sør på plass

Mange kom innom for å slå av en prat, smake på Twisten- og det viste seg at det var mange som ikke var kjent med senteret fra før. Så dette var en fin mulighet til å gjøre senteret kjent blant kolleger på UiA.

Så neste gang de ser logoen vår- vet de forhåpentligvis litt mer om hva og hvem vi er.

Senter for omsorgsforskning Øst, Sør, Vest, Midt og Nord la sitt siste av fem møter til Porsgrunn. Målet for møteserien landet rundt er å blinke ut åtte

gjennomsnittsansatte i omsorgssektoren fra hele Norge.

Senter for omsorgsforskning-Sør var godt representert på konferansen som ble arrangert på Gardermoen 22.-23.oktober 2014.

Det gjennomgående tema var prioritering og fordeling i omsorgstjenestene.

Mandag 17.november kl.18.00 skal det holdes et informasjonsmøte med Tema

Pårørende og begynnende demens

Møtet holdes på Universitetet i Agder, Grimstad i Uglandsstua i 1.etg.

Forsker advarer:Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen kommer

I en artikkel i Aftenposten mandag 29.september blir rapporten til forskerne Einar Vetvik og Per Gunnar Disch fra Senter for omsorgsforskning-Sør diskutert. Dette sett i lys av den foreslåtte kommunereformen som kommunalminister Jan Tore Sanner mener er nødvendig for å takle eldrebølgen.

Artikkelen og rapporten(Rapportserie nr 6/2014 Senter for omsorgsforskning) kan leses i sin helhet her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Forsker-advarer-Risikabelt-med-kommunesammenslaing-rett-for-eldrebolgen-kommer-7723498.html

Høgskolen i Telemark i samarbeid med Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning-Sør tar opp et sentralt tema -Innovasjon i hjemmetjenestene-i kjølvannet av samhandlingsreformen denne dagen. Foredragsholdere er professor Nico van Meeteren fra Nederland, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo og professor Kirsti-Iren Skovdal fra Høgskolen i Buskerud/Vestfold.

Besøk av Stortingets Helse-og omsorgskomite

Torsdag 25.september hadde UiA besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomite. De ble tatt imot av dekan Stephen Seiler og Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe.

Deretter var det en kort informasjonsrunde med hhv Stephen Seiler og Rune Fensli før de vandret ut på besøk i klinikklab og Smarthus.

 

I presentasjonen fra dekan ble senteret behørig presentert som et viktig senter for forskningssamarbeid med kommunene.

Flere av medlemmene i komiteen ga også uttrykk for at de kjente til senterets virksomhet som en positiv aktør i samfunnet.

I tillegg til komitemedlemmene, deltok også fylkesmann Øystein Djupedal og fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i følget.

HelseOmsorg21- et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Regjeringen fikk i juni overlevert ny strategi for bedre folkehelse - et nasjonalt forsknings-og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Denne strategien blir viktig for regjeringens prioriteringer framover uttalte statsministeren ved overrekkelsen.

Les hele HelseOmsorg21 her

Nå er arbeidet igang med ny strategiplan for en ny fireårsperioden for Senter for omsorgsforskning-Sør

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud (UHT) arrangerer i samarbeid med utviklingssenter for sykehjem (USH,Ål kommune), Fylkesmannen i Buskerud, Senter for omsorgsforskning-Sør og Høgskolen i Buskerud og Vestfold seminar med tittel "Fra prosjekt til virkelighet" mandag 2.juni kl 10.00-kl.16.00.

Implementering av ny kunnskap er en utfordring for USHT. Konferansen vil kunne bidra til hvordan en metodisk kan arbeide for at kunnskapen skal kunne anvendes i klinisk praksis.

Skal bidra til et helhetlig tilbud

           
 
    Senter for omsorgsforskning-Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Høgskolen i Telemark er et av studiestedene som tilbyr opplæringen. Første kull startet i fjor høst og har hatt 25 deltakere. Nå er det mulighet for å melde seg på til neste runde.Gjennom studiet Aktiv Omsorg skal deltakerne få økt forståelse for samspillet mellom kultur, aktivitet, helse og trivsel. I april starter et nytt kurs.Les hele artikkelen her.  
           

Vold i nære relasjoner - Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep med fokus på hjemmetjenestens pasienter

             
   
    Mål for prosjektet var å rette søkelyset på kunnskap, kompetanse og organisering som har innvirkning på hjemmetjenestens evne til å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep. Prosjektet ble forankret i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Skien kommune som ble vedtatt av Bystyret den 06.09.12. Det ble gjennomført individuelle og fokusgruppeintervjuer av ansatte i hjemmetjenesten og annet nøkkelpersonell i Skien kommune i perioden desember 2012 til mai 2013. Rapportens hensikt er å formidle konkrete og praktiske tiltak og anbefalinger om innhold og organisering av tjenestene for å møte utfordringene knyttet til eldre pasienter som er offer for vold i nærer relasjoner. Prosjektet ble finansiert av det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet, samt gjennom samarbeidsmidler bevilget av Høgskolen i Telemark. Last ned rapport(pdf)  

Dokumentasjon av sykepleie - Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

         
 
    Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge rutiner i forhold til det å dokumentere sykepleie. Det har vært gjennomført intervju av utvalgte ansatte i hjemmesykepleie og sykehjem, og en spørreundersøkelse ut mot øvrige ansatte i samme arena.Prosjektet har foregått i følgende fire Setesdalkommuner i perioden oktober 2010 - juli 2012: Bykle, Valle, Bygland og Evje. Setesdal regionråd er ansvarlig for prosjektet som er et delprosjekt i tilknytning til det større interkommunale helseprosjekt som har pågått i samme kommuner i mer eller mindre samme tidsrom. Last ned rapport (PDF)

Olle Söderhamn har gått bort

 
   

Professor ved Fakultet for helse- og idrettsfag og faglig leder ved Senter for omsorgsforskning-Sør, Olle Söderhamn døde julaften ved Frivolltun sykehjem etter lang tids sykdom. Olle ble 62 år gammel. Våre tanker går til hans kone Ulrika, og øvrig familie. Olle Söderhamn var et varmt og klokt medmenneske og en faglig drivkraft ved fakultetet og senteret, og hans bortgang vil etterlate seg et stort tomrom blant familie, venner og kolleger.

Söderhamn har sin doktorgrad fra Linköpings universitet i 1998 og ble senere professor ved Högskolen Väst i Trollhättan. Han kom til Universitetet i Agder som professor i 2006 ved Fakultet for Helse- og idrettsfag. Olles betydelige engasjement og innsats for omsorgsforskning verdsettes høyt blant kolleger både i inn- og utland og hans arbeid har fått betydning langt ut over landets grenser. I tillegg til hans arbeid som professor og faglig leder ved UiA, hadde Olle Söderhamn en rekke roller og verv, herunder redaktør for tidsskriftet Nordisk sygepleieforskning.

Hans arbeid og våre minner om ham vil leve videre. Fred over Olles minne.

 
           

Kommunal omsorg - i plan?

         
Prosjektet "Kommunal omsorg - i plan? Status i 2011 - utfordringer mot 2025" er en oppfølging av prosjektet "Framtidas omsorgsbilde - slik det ser ut på tegnebrettet", som Senter for omsorgsforskning gjennomførte på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Formålet med denne oppfølgingen er å belyse status i 2011 og utfordringene som kommunene ser frem mot 2025, for arbeidet med planlegging og gjennomføring av strategier for å møte omsorgsutfordringene som kommer.Last ned rapport i PDF    
 
         

Praktisk forskningsveileder for kommunene

  For å inspirere til økt forskningsaktivitet er det utarbeidet en praktisk håndbok for hvordan den enkelte kommune kan medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgssektoren. Å styrke kunnskapsgrunnlaget i de kommunale helse- og omsorgstjenesten er nødvendig for å sikre bedre og mer framtidsrettet tjenester. For å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene tar i bruk og formidler ny kunnskap, har kommunene i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fått ansvar for å medvirke og tilrettelegge for forskning. Les mer her  
 
         

Revidert strategisk plan ved Senter for omsorgsforskning-Sør

      Senter ved omsorgsforskning-Sør har nå revidert sin strategiplan 2010 - 2014. Etter fire år var det behov for å videreutvikle og konkretisere den gamle strategiplanen. Mye har skjedd siden etableringen i 2008, og senterets virksomhet har endret seg i takt med utviklingen innen omsorgsfeltet som helhet. Et overordnet strategisk satsingsområde for planperioden vil være "Samhandling i praksis" med grunnlag i kommunenes muligheter og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen. Her vil økt samarbeid med utviklingssentrene stå sentralt. Planen kan lastet ned her.
         

Senter for omsorgsforskning inviterer til karriereseminar

        Så lenge vi har en opprykksordning hvor alle ansatte i førstestilling som er kompetent til en toppstilling kan gis et
personlig opprykk, så konkurrerer vi bare med oss selv om et eventuelt opprykk til toppstilling. Gjennom dette seminaret presenterer professor ved Universitetet i Tromsø, Gunnar Hartvigsen hvordan vitenskapelig ansatte i førstelektor- eller førsteamanuensis-stilling gjennom målrettet innsats kan rykke opp til henholdsvis dosent eller professor. Last ned program.

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.