> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Screening - en hjelp til å identifisere eldre i fare for underernæring

        Underernæring eller risiko for underernæring er et stort problem blant eldre pasienter.Studier har vist at eldre med mild kognitiv svikt/tidlig stadium av demenssykdom har økt risiko for underernæring. Det skriver førsteamanuensis Ulrika Söderhamn ved Senter for omsorgsforskning - Sør, Universitetet i Agder i sin artikkel. Hun trekker frem screening som et nyttig hjelpemiddel for å identifisere eldre som står i fare for å bli underernært. Les hele artikkelen her

Enorm vekst i helseimport

      Omsorgssektoren lokker ikke mange nok til å utdanne seg til helsearbeidere. Løsningen blir import av pleiere. – Det er ikke noe galt i arbeidsinnvandring i seg selv, men det blir problematisk hvis man ellers bare lar sektoren være som den nå er, sier helseforsker Runar Bakken, som mener omsorgsfeltet skriker etter modernisering og statusheving (Vårt land 10.03.2010). Les mer

Omsorg - i fortid, nåtid og fremtid

      Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap inviterer til konferanse på Tyholmen Hotel i Arendal 14. og 15. juni 2010. Høsten 2010 samler Universitetet i Agder sin aktivitet i Aust-Agder i Grimstad. Dette avslutter en 90 år gammel helsefaglig utdanningstradisjon i Arendal. Slike skifter er interessante fordi de åpner mulighetene for å løfte opp og diskutere de erfaringene som har skapt tradisjon. De åpner mulighetene for å forstå historien og fremtiden på nye måter, og gir anledning til å videreføre og justere retning på arbeidet. Konferansen vil beskrive, analysere og diskutere ulike aspekter ved omsorg og omsorgspraksiser både historisk og nåtidig. Les mer
      Songdalstunet bo- og omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Vest-Agder, deltok i et prosjekt med bruk av lavendel eterisk olje til demente med uro og forstyrret nattesøvn. Det resulterte i mindre uro, aggresjon, angst og trøtthet hos mange av deltakerne. Enkelte beboere har sågar sluttet med sovemedisin.

På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur

       

I en ny rapport fra Senter for omsorgsforskning-Sør tar forfatter, Runar Bakken utgangspunkt i spørsmålet hvorvidt kjønn utgjør en betydningsfull meningskategori i den pensumlitteraturen som blir benyttet i utdanning av sykepleiere i Norge. Last ned rapporten i PDF nedenfor

Interkommunalt helseprosjekt Setesdal

     

Senter for omsorgsforskning - Sør har knyttet til seg prosjektet "Interkommunalt helseprosjekt Setesdal" med universietslektor Grete Vabo (UiA) som prosjektansvarlig. Vabo ønsker med dette prosjektet å kartlegge hvilke kriterier som må være tilstede for at dokumentasjon av sykehjem får et faglig og juridisk forsvarlig innhold. Ved at en ansvarlig person ved de aktuelle sykehjem er aktivt med i implementeringen av nye rutiner så håper man at dette kan bidra til bedre rutiner for dokumentasjon og stimulere til økt interkommunalt samarbeid.

Les mer:

Seminaruke på Metochi studiesenter på Lesvos

    Senter for omsorgsforskning—Sør har sammen med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) organisert en seminaruke ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas. Totalt deltar 25 vitenskapelig ansatte fra Høgskolen i Telemark, UiA, Linköpings universitet og Högskolan Väst i Sverige i løpet av perioden 10.06.10—17.06.10 i aktivitetene. FoU-seminaret skal bidra til at deltakerne øker sin kompetanse i forhold til vitenskapelig arbeid og formidling samt få et utvidet syn på sitt virke i et nordisk samarbeid.
       
      Endringene innen pleie og omsorgssektoren, med nye pasientgrupper og større behov rekruttering av personell har gitt nye utfordringer på ulike nivåer både for utdanningsinstitusjoner, planleggere i stat, region og kommune og utøverne av pleie og omsorgstjenester (artikkel i agderposten 3.juni 2010, skrevet av Runar Bakken og Per Gunnar Disch)
      Senter for omsorgsforskning - Sør arrangerte den 5. november konferansen "Samhandling i praksis - inspirasjon mot 2015". Omkring 150 deltakere fra ulike sektorer hadde tatt turen til Papirbredden i Drammen denne dagen for å høre mer om hvilke utfordringer og muligheter kommunesektoren står overfor i årene som kommer.

Nyhetsbrev nr. 1 - juni 2010

       

Senter for omsorgsforskning - Sør har nå utarbeidet sitt første nyhetsbrev. Vi håper at disse nyhetsbrevene kan bidra til å spre informasjon om senterets virksomhet både til dem som jobber med omsorg til daglig, men også til personer som arbeider med omsorgsrelaterte spørsmål på politisk og forvaltningsmessig plan. Senteret tar sikte på å gi ut jevnlige nyhetsbrev med oppdatert og relevant informasjon innen omsorgsfeltet i region Sør. Last ned (PDF)

        Kommuner, kommunale og fylkeskommunale eldreråd på Agder, og mange frivillige organisasjoner har de siste årene tatt tak utfordringen fra myndighetene om å gi omsorgstjenestene en mer aktiv profil. Videre har Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur - og kirkedepartementet i samarbeid etablert ”Den kulturelle spaserstokken”, som skal bidra til å gi eldre et tilgjengelig og profesjonelt kulturtilbud. Tiltakene som er iverksatt viser et omfattende engasjement og en stor bredde i kulturtilbudet for eldre også i vår region. Men kan disse bli bedre og mer innholdsrike? (Artikkel i Agderposten 8. juni 2010)

Senter for omsorgsforskning gir deg smakebiter på hva som skjer

      De fem regionale sentrene for omsorgsforskning har sammen utarbeidet et felles fagblad. Fagbladet gir deg noen eksempler på hvilke prosjekter som foregår ved hvert regionale senter og gir en indikasjon på hva våre brukere og oppdragsgivere kan forvente av oss fremover. Hensikten med utgivelsen er å spre kunnskap om sentrene og deres FoU-virksomhet. Fagbladet vil utgis to ganger i året. Last ned PDF

Senter for e-helse og Senter for omsorgsforskning – Sør inviterer til åpen fagdag om fremtidens omsorgsutfordringer torsdag den 2. desember kl 10.00 i vrimlehallen på Campus Grimstad. Fagdagen vil ta utgangspunkt i hvilke utfordringer omsorgsfeltet står overfor i tiden som kommer og hvilke virkemidler man kan ta i bruk i møte med disse utfordringene. Fagdagen er åpen for alle interesserte og vil ha tre delarrangement, det vil være mulighet til å delta på hele eller deler av dagen

Kommunene er ikke godt nok forberedt

      Om ti år blir en hel generasjon av arbeidsinnvandrere en del av eldrebølgen i Norge - det er ikke kommunene forberedt på. Kommunene er ikke godt nok forberedt på at arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970- tallet blir en del av eldrebølgen. Forskerne mener det er viktig at kommunene ser på tiltak for å gi eldre med minoritetsbakgrunn likeverdige omsorgstjenester (NRK Østafjells 17.11.2010). Les mer
      Den 10. desember var siste samlingen i et opplæringsprogram for førstelektorkandidater i regi av Institutt for helse- og sykepleivitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA. Flere av prosjektene i programmet har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning Sør som har som mål å styrke praksisnær kunnskap blant annet gjennom veiledning og undervisning. innen omsorgsfeltet blant annet gjennom utvikling, formidling og forvaltning av kunnskap.

Hvem kan svømme under eldrebølgen?

      Å kunne anvende forskningsbasert kunnskap er viktig for å holde seg flytende når eldrebølgen kommer. Som sykepleiere må vi jobbe på en profesjonell måte som gir mest mulig til de personene som trenger omsorg og hjelp, og da må vi også benytte den kunnskapen som gir oss verktøy og gjør dette mulig. Vi må anvende forskning og vitenskapelig basert kunnskap (Artikkel i Sykepleien, Forskning 4/2010, s. 259). Last ned PDF
    Den 19. mai arrangerte Senter for omsorgsforskning-Sør og Senter for e-helse, åpen fagdag om fremtidens omsorgstilbud. Kåre Hagen som leder det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede og foreslå innovative grep for å møte utfordringene i fremtidens eldreomsorg, tok turen til UiA for å snakke om noen av de temaene som utvalget arbeider med. Video av hele foredraget kan lastes ned her
         
      Senter for omsorgsforskning Sør har for første gang invitert til nettverkssamling for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester – samlingen ble lagt til Songdalen 12.-13. mai 2011. Dagen inneholdt en rekke spennende presentasjoner av ulike FoU-prosjekter samt kurs i søknadsskriving
      Sentrene for omsorgsforskning har utarbeidet felles årsmelding for virksomheten i 2010. Meldingen viser at 2010 har vært et år med stor aktivitet både når det gjelder forskning, utvikling og formidling rettet mot praksisfeltet (foto: NFR). Last ned årsmeldingen i PDF
         
      Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utgitt rapporten "Omsorgstjenestens mange mellommenneskelige møter - en kartleggingsstudie i fem regioner om omsorgstjenestens møte med mennesker med innvandrerbakgrunn" (1/2011). Formålet med kartlegginen er blant annet å undersøke hvilke erfaringer omsorgstjenesten har, og i hvilken grad den kommunale omsorgstjenesten forbereder seg på et større kulturelt mangfold, skriver forfatterne Per Gunnar Disch og Halvor Fauske.
Last ned rapporten i PDF
         

Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.