> Hjem / FORSKNINGFORSKNING

Senter for omsorgsforskning, sør skal drive tverrfaglig praksisnær forskning og utvikling innen omsorgsfeltet. Fou-arbeidet vil skje i nært samarbeid med aktuelle kommuner i regionen. Videre vil en sentral oppgave være å formidle ny kunnskap innen omsorgsfeltet til kommuner i regionen.

       

Den overordnede strategiske profilen for senteret er å styrke praksisnær forskning og utvikling og drive kunnskapsformidling overfor praksisfeltet i kommunehelsetjenesten.

Senterets faglige nedslagsfelt er bredt med et tverrfaglig og brukerrettet perspektiv.

Den strategiske profilen for senteret tar utgangspunkt i følgende tre hovedområder:

  • Samhandling og samarbeid
  • Organisering og innovasjon i omsorgstjenestene og
  • Pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

 

Det utvikles kunnskap knyttet til samfunnsnivå, kulturnivå og personnivå.

 
           
     

 Samhandling og samarbeid

Dette omfatter samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre inkluderer dette samarbeid med utviklingssentrene i form av inngåtte samarbeidsavtaler.

Videre fokus er samarbeid med eksisterende og etablering av nye internasjonale, nasjonale og regionale forskningsnettverk.

 
           
     

Organisering og innovasjon i omsorgstjenestene

Et viktig fokus for forskning blir å ha fokus på kommunal planlegging og organisering. Senteret ønsker å bidra til innovative og kostnadseffektive løsninger som ivareta pasientsikkerhet, tjenestekvalitet og brukerinteresser. Aktuelle tema kan være rekruttering,
kompetanseutvikling, styring og ledelse.

 
           
     

Pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Her vil senteret ha fokus på utfordringer knyttet til ulike pasient- og brukergrupper i kommunal helse- og omsorgsektor.

Eksempler på sentrale temaer kan være:

  • Gode og trygge pasientforløp og overgangsfaser i hele tjenestekjeden
  • Ha fokus på grupper som er spesielt utsatt for sosial isolasjon og ensomhet, som er psykisk syke og/eller har rusproblemer, og grupper som har minoritetsbakgrunn
  • Fokusere på den enkeltes egenomsorg og ressurser og hvordan disse kan styrkes og anvendes
 
           

Pågående doktorgradsprosjekter 2017

Stipendiat Bjørnulf Arntsen (UiA): Interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Norge -mellom selvstyre og samstyre»Adr: bjornulf.arntsen@uia.no

Stipendiat Tina Lien Barken (samarbeid med Senter for eHelse og omsorgsteknologi UiA): “Living with COPD and being followed up through telemedicine Studies about COPD patients’ health-related quality of life and cooperation with nurses in a telemedical centre”.Adr: tina.l.barken@uia.no

Stipendiat Anette Hansen (HiT): “Ivaretatt eller glemt? En studie om ivaretagelse av psykososial helse til hjemmeboende eldre med demens”Adr: anette.hansen@hit.no

Forsker Kathrine Cappelen (HiT): «Patient safety in nursing homes.Adr Kathrine.cappelen@hit.no

Stipendiat Elin Rogn Nilsen (UiA) "Helhetlige pasientforløp". Tema for studien er helhetlige pasientforløp for eldre personer som utskrives til eget hjem, og som trenger oppfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Adr elin.r.nilsen@uia.no

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2017

«Effekt av styrke- og balansegrupper-i Grimstad kommune. Grete Turid Baarsen,fysioterapeut Grimstad kommune. Hege de Lange Haaland. Veileder Kari Brodkorb UiA. prosjektmål er å øke/vedlikeholde funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet for å redusere risikoen for fall og skader, og fremme lengst mulig selvstendighet i egen bolig. Prosjektet avsluttes i 2017.

«Frivillige i palliativ omsorg (FRIPO)».Overordnet hensikt er å undersøke ulike aspekter ved uorganisert frivilligarbeid(dvs ikke tilknyttet noen organisasjon) blant alvorlig syke som supplement til offentlig helsetjeneste. Et samarbeidsprosjekt mellom USHT Aust-Agder og UiA ved Forskere Ulrika Söderhamn, Marthe Fensli, Ragnhild Skaar og Sylvi Flatland (UiA). prosjektet avsluttes i 2017. Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

«Opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende» (fire delprosjekter). Prosjektmedarbeidere: Ulrika Söderhamn, Solveig Tomstad, Hans Inge Sævareid og Bjørg Dale (UiA), Kari Sundsli (Diakonhjemmet Høgskole). I samarbeid med USHT Aust-Agder Kontaktperson Solveig.t.tomstad@uia.no. Prosjektet avsluttes i 2017.

"Forebyggende hjemmebesøk til eldre over 78 år i Agder" Dette er et longituninelt kvalitetsutviklingsprosjekt hvor man måler effekt av forebyggende hjemmebesøk på tidspunkt for oppstart av kommunale helse-og osmorgstjenester. Oppfølgingsbesøk startet i 2016, planlagt avsluttet 2019. Samarbeidsprosjekt med USHT Aust Agder. Kontaktperson bjorg.dale@uia.no

"Aktive seniornettverk" Et evalueringsprosjekt i samarbeid med Vennesla Frivilligsentral, Vennesla kommune og nasjonal kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kontaktperson per.g.disch@usn.no

"Evaluering av opplæringsprogrammet Gjenklang". Målet med evalueringen er å se om det ved denne metoden for bruk av musikk kan observeres endret adferd hos de demente og om det kan observeres endret adferd hos de ansatte. Kontaktperson ulrika.soderhamn@uia.no

"HELT-helse-livskvalitet og levekår blant personer som mottar kommunale tjenester innen psykisk helse-og russektoren". Inger Beate Larsen, Bjørg Dale (søkt RFF. )SOF partner.

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2016

«Effekt av styrke- og balansegrupper-i Grimstad kommune. Grete Turid Baarsen,fysioterapeut Grimstad kommune. Hege de Lange Haaland. Veileder Kari Brodkorb UiA. prosjektmål er å øke/vedlikeholde funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet for å redusere risikoen for fall og skader, og fremme lengst mulig selvstendighet i egen bolig.

 "HELT-helse-livskvalitet og levekår blant personer som mottar kommunale tjenester innen psykisk helse-og russektoren". Inger Beate Larsen, Bjørg Dale (søkt RFF. )SOF partner.

"Nye brukere i hjemmebasert omsorg": Med hvilke omsorgstjenester skal kommunene møte familier med barn og unge med funksjonshemninger. Ellinor Bakke Åsen, USHT Vestfold Sandefjord kommune Prosj leder Kristin M.Helleberg  Avsluttes 30.06.2016

Older persons in transition”. Intervjustudier av pasienter og pårørende i forbindelse med overflytting av pasienter mellom sykehus og eget hjem. Forskere ved SOF Sør: Sigrunn Hvalvik (HiT), Inger Åse Reiersen (HiT) og Bjørg Dale (UiA). Kontaktpersoen: bjorg.dale@uia.no sigrun.hvalvik@hit.no

Risk for undernutrition and perceived health in older people. Nutritional screening and assessment”. Fokus på helse og ernæringstilstand hos eldre med kognitiv svikt. Prosjekt ved hukommelsespoliklinikken ved Sørlandet Sykehus Arendal. Forsker: Ulrika Söderhamn (UiA).Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

 «Friskere liv med forebygging. Oppfølging av forebyggende hjemmebesøk til eldre over 78 år på Agder». USHT Aust-Agder. Forskningsfaglig bistand: Bjørg Dale (UiA) Kontaktperson: bjorg.dale@uia.no berit.westbye@grimstad.kommune.no

“Å forbygge fall. Fallforebygging i hjemmetjenesten». USHT Telemark, USHT Vestfold og USHT Buskerud. Forskningsfaglig bistand: Bjørg Dale (UiA). bjorg.dale@uia.no Kontaktpersoen: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

«Opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende» (fire delprosjekter). Prosjektmedarbeidere: Ulrika Söderhamn, Solveig Tomstad, Hans Inge Sævareid og Bjørg Dale (UiA), Kari Sundsli (Diakonhjemmet Høgskole). I samarbeid med USHT Aust-Agder Kontaktperson Solveig.t.tomstad@uia.no

«Frivillige i palliativ omsorg (FRIPO)».Overordnet hensikt er å undersøke ulike aspekter ved uorganisert frivilligarbeid(dvs ikke tilknyttet noen organisasjon) blant alvorlig syke som supplement til offentlig helsetjeneste. Et samarbeidsprosjekt mellom USHT Aust-Agder og UiA ved Forskere Ulrika Söderhamn, Marthe Fensli, Ragnhild Skaar og Sylvi Flatland (UiA) Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

«Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør». Oppdrag tannhelsetjenesten i region Sør v/ Ewa S. Szyszko Hovden. Medvirkende fra SOF: Per Gunnar Disch (HiT) Kontaktperson: per.g.disch@hit.no

"Evaluering av utdanningsprogram for ufaglærte som jobber/skal jobbe med mennesker med psykisk utviklingshemming". Per Gunnar Disch per.gunnar.disch@hit.no

"Frisk bris" Rehabilitering og mestring- et samhandlende innovasjonsprogram for økt samfunnsdeltakelse, bedre helse og livskvalitet." Evaluering av et rehabiliteringstiltak drevet av Bamle kommune. Solveig Hauge solveig.hauge@hit.no

Forprosjekt. “Towards a safer home living: Behavior classification as a method to detect unusual behavior for people living alone”.  Forskere: Carlos Pfeiffer (HiT) og Solveig Hauge (HiT) Kontaktperson solveig.hauge@hit.no

Forprosjekt  "Welfare Technology for persons with Intellectual Disabilities- enhancement of Community Perticipation and Quality of Life". Elisabeth Holen-Rabbersvik, USHT Songdalen, Bjørg Dale. kontaktperson bjorg.dale@uia.no

Forprosjekt "Lavterskel helse- og velferdstilbud til utsatte barn og familier". Hans Hauge, Ketil Eide, Solveig Hauge. Avsluttes 30.06.2016

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2015

«Er tjenestene fortsatt «på strekk»? Om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015». Resultatene publiseres i Senterets rapportserie (Dale, Folkestad, Førland, Hellesø, Moe og Sogstad 2015, i trykk), og dannet grunnlag for søknad til Forskningsrådets HELSEVEL program oktober 2015. 

«Self-care and health among older home-dwelling people in southern Norway”. 4-årig NFR- finansiert forskningsprosjekt. Forskere ved SOF Sør: Ülrika Söderhamn, Bjørg Dale, Olle Söderhamn, PhD stipendiat Kari Sundsli. Hovedprosjektet avsluttet våren 2014. Videre testing av instrumenter fortsetter inn i 2015.Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

Opplæringsprogram i Aktiv omsorg». Prosjektansvarlige Per Gunnar Disch og Gro Lorentzen (HiT) Kontaktperson: per.g.disch@hit.no

Older persons in transition”. Intervjustudier av pasienter og pårørende i forbindelse med overflytting av pasienter mellom sykehus og eget hjem. Forskere ved SOF Sør: Sigrunn Hvalvik (HiT), Inger Åse Reiersen (HiT) og Bjørg Dale (UiA).

Kontaktpersoen: bjorg.dale@uia.no sigrun.hvalvik@hit.no

Risk for undernutrition and perceived health in older people. Nutritional screening and assessment”. Fokus på helse og ernæringstilstand hos eldre med kognitiv svikt. Prosjekt ved hukommelsespoliklinikken ved Sørlandet Sykehus Arendal. Forsker: Ulrika Söderhamn (UiA).Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

«Pensjonistforbundets aktivitetssenter». Oppdrag fra Pensjonistforbundet. Prosjektmedarbeidere Solveig Hauge (HiT) og Elisabeth Aase (HiT) Kontaktperson elisabeth.aase@hit.no

Aksjon Sommer Jobb. Evalueringsprosjekt i Sandefjord kommune for å gi ungdommer innsikt i og erfaring med tjenester som blir tilbudt eldre. Mål: å gi kunnskap og øke rekruttering. USHT Vestfold. Forskningsfaglig bistand: Per Gunnar Disch (HiT).Kontaktperson: per.g.disch@hit.no ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no

 «Friskere liv med forebygging. Oppfølging av forebyggende hjemmebesøk til eldre over 78 år på Agder». USHT Aust-Agder. Forskningsfaglig bistand: Bjørg Dale (UiA) Kontaktpersoen: bjorg.dale@uia.no berit.westbye@grimstad.kommune.no

“Å forbygge fall. Fallforebygging i hjemmetjenesten». USHT Telemark, USHT Vestfold og USHT Buskerud. Forskningsfaglig bistand: Bjørg Dale (UiA). bjorg.dale@uia.no Kontaktpersoen: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

«Opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende» (fire delprosjekter). Prosjektmedarbeidere: Ulrika Söderhamn, Solveig Tomstad, Hans Inge Sævareid og Bjørg Dale (UiA), Kari Sundsli (Diakonhjemmet Høgskole). I samarbeid med USHT Aust-Agder Kontaktperson Solveig.t.tomstad@uia.no

«Frivillige i palliativ omsorg (FRIPO)». USHT Aust-Agder. Forskere/forskningsfaglig bistand: Ulrika Söderhamn, Marthe Fensli, Ragnhild Skaar og Sylvi Flatland (UiA)

Kontaktperson: ulrika.soderhamn@uia.no

«Velferdsteknologi i kommunen. Kartlegging av kompetanse, kompetansebehov, planer og strategier for implementering». USHT Telemark, USHT Vestfold og USHT Buskerud. Forskningsfaglig bistand: Per Gunnar Disch (HiT).

Kontaktperson: per.g.disch@hit.no

«Behov for ny kunnskap i kommunale helsetjenester».. Et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved HiT og UiA. Forskningsgruppe: Solveig Hauge, Åshild Slettebø, Bjørg Dale, Sigrun Hvalvik, Astrid Sandmoe, Ulrika Söderhamn. Søknad utarbeides og sendes til NFR i 2015.Kontaktperson solveig.hauge@hit.no

«Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelseloven i region Sør». Oppdrag tannhelsetjenesten i region Sør v/ Ewa S. Szyszko Hovden. Medvirkende fra SOF: Per Gunnar Disch (HiT)

Kontaktperson: per.g.disch@hit.no

“Towards a safer home living: Behavior classification as a method to detect unusual behavior for people living alone”. Et forprosjekt. Forskere: Carlos Pfeiffer (HiT) og Solveig Hauge (HiT) Kontaktperson solveig.hauge@hit.no

Nye brukere I hjemmebasert omsorg. Med hvilke omsorgstjenester skal kommunene møte familier med barn og unge med funksjonshemminger.

Kontaktperson ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.noPer.g.disch@hit.no

Avsluttet doktorgradsprosjekter i 2014 Stipendiat Solveig Tomstad (UiA) «Being old and at risk for undernutrition – studies of aspects of self-care among home dwelling older people and nursing home patients”

Adr: Solveig.t.tomstad@uia.no

Stipendiat Kari Sundsli (UiA) (fullført doktorgradsløp januar 2015): “Self-care and health among home dwelling people in Southern Norway”Adr. Kari.sundsli@diakonhjemmet.no

 

Forsknings- og utviklingsprosjekter avsluttet I 2014

Evalueringsprosjekt av Etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder». Samarbeid med USHT Aust-Agder og Vest-Agder. Forskere fra SOF – Sør (UiA): Åshild Slettebø, Ulrika Söderhamn, Helga Tofte Kjøstveit Kontaktperson. Ashild.slettebo@uia.no

 «Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester – En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning». Samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning-Vest, og Kathrine Cappelen og Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning-Sør (HiT). Ferdigstilt 2014 .Kontaktperson: per.g.disch@hit.no

 


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.